Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Nabór projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022

1. Projekt rewitalizacyjny do Programu zgłosić może każdy, kto będzie realizować ten projekt i zapewni jego finansowanie, tj. w szczególności przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, Gmina i jej jednostki organizacyjne.
2. Projekt rewitalizacyjny zgłaszany jest wyłącznie na KARCIE PROJEKTU (formularz: Załącznik: KARTA PROJEKTU). Warunkiem przyjęcia karty projektu jest przesłanie jej do Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości
i Obsługi Inwestorów w wersjach: drukowanej i elektronicznej w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu o naborze.
3. Projekt rewitalizacyjny włączony zostaje do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek:
a/ projekt realizowany będzie w granicach obszaru rewitalizacji lub obszaru zdegradowanego miasta,
b/ projekt jest zgodny z celami i kierunkami działań określonymi w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2018 r.),
c/ złożona „Karta Projektu” jest kompletna,
d/ projekt był przedmiotem opiniowania i rekomendacji Komitetu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej (jeżeli Komitet Rewitalizacji został powołany).
4. Złożenie Karty Projektu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się wnioskodawcy do systematycznego przekazywania informacji dot. realizacji projektu, w tym: rozpoczęcia, przebiegu realizacji, wprowadzanych zmian, zakończenia realizacji projektu, faktycznej wartości oraz osiągniętych rezultatów.
5. Zgłoszenia projektu rewitalizacji należy dokonać korzystając z formularza stanowiącego Załącznik: KARTA PROJEKTU, w terminie od 30 października 2019 r. do 19 grudnia 2019 r.:
a/ osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (parter, Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 13),
b/ przesłać na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,
c/ w wersji elektronicznej na adres e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl .
6. Karty Projektów rewitalizacyjnych przesłane do Urzędu Miejskiego po upływie terminu naboru wskazanego
w niniejszym ogłoszeniu, zostaną zarejestrowane przez Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów i rozpatrywane po ogłoszeniu następnego naboru projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022.

 

Skip to content