Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl
Dąbrowa Górnicza

Zakładanie działalności gospodarczej

Dąbrowa Górnicza

Jak założyć działalność gospodarczą

Dowiedz się, jak wygląda proces zakładania działalności gospodarczej zarówno jednoosobowej, jak i spółki cywilnej.

Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

Uwaga !! Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat

Krok nr 1

Złożenie wniosku CEIDG-1

  • OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy z WAŻNYM dowodem osobistym lub WAŻNYM paszportem.
   Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.
  • WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  • SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) – wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Krok nr 2

Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Krok nr 3

Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.

Krok nr 4

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.ceidg.gov.pl – Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować jako dokument PDF.

Krok nr 5

Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne do sprawdzenia na: www.ceidg.gov.pl (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku – numery się nie zmienią).

Krok nr 6

Zgłoszenie się do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia.

Krok nr 7

Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJESTRACJI VAT (przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług), KASY FISKALNEJ czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej

Procedura rejestracji spółki cywilnej:

Krok nr 1

Zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie).

Krok nr 2

Uzyskanie wpisu w CEIDG (wniosek CEIDG-1).

Krok nr 3

Zgłoszenie do GUS (Główny Urząd Statystyczny) i uzyskanie nr REGON spółki – wniosek na druku RG składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat).

Krok nr 4

Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2 , NIP-D (wolny od opłat).

Krok nr 5

Złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki)- deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni).

Krok nr 6

Zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi poprzez uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki – wniosek CEIDG-1.

Krok nr 7

Zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT – formularz VAT-R (przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług).

Informacje dodatkowe dot. spółki cywilnej

 • Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego przez spółkę cywilną podlegają wspólnicy.
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS – formularz ZUS ZPA (termin – 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń).
 • Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń samodzielnie (płatnikiem jest wspólnik) – formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana od każdego rodzaju pozarolniczej działalności (odrębna z tytułu działalności indywidualnej i każdej spółki, w której działalność jest wykonywana).

Na wpisie do ewidencji (CEIDG) nie podaje się nazw spółek cywilnych!

Nazwa firmy w CEIDG dotyczy przedsiębiorców osób fizycznych, a więc również wspólników spółek cywilnych, lecz nie spółek samych w sobie.

W związku z tym umieszczenie nazwy spółki cywilnej w nazwie firmy przedsiębiorcy w sposób sugerujący, iż wpis dotyczy spółki cywilnej np. „Jan Kowalski ABC S.C” może zakwalifikować wpis do wykreślenia z urzędu przez ministra właściwego ds. gospodarki. Dopuszczalne jest forma np. „Jan Kowalski wspólnik spółki cywilnej ABC”.

Więcej informacji na:

Logo CEIDG

Profil Zaufany krok po kroku – film instruktażowy

Skip to content