Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl
Dokumenty i raporty

Podatki i opłaty

a
Dąbrowa Górnicza

Podatki, ulgi i opłaty

Jesteś przedsiębiorcą z Dąbrowy Górniczej? Zapoznaj się z obowiązującymi podatkami, ulgami oraz opłatami.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych

- podatek na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%),

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Opodatkowanie według skali podatkowej to inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych.

 

Nie musisz zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego. Twój dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba że wybierzesz inną formę opodatkowania.

- podatek według stawki liniowej (19%),

Podatek liniowy polega na tym, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego
z działalności gospodarczej, płacisz podatek według stawki 19%. W podatku liniowym opodatkowaniu podlega uzyskany dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

 

Podatek liniowy wyklucza:

 • rozliczenie wspólnie z małżonkiem albo dzieckiem,
 • możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych.

Podatek liniowy jest najbardziej opłacalny przy dochodach przewyższających znacznie 85 528 zł, czyli kwotę, po przekroczeniu której dochody są opodatkowane stawką 32% (drugi próg skali podatkowej).

 

Kto może skorzystać z podatku liniowego?

 

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania mają jedynie podatnicy, którzy:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej – w tym przypadku dochody ustalasz na podstawie prowadzonych ksiąg.

Możesz zatem wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, jeśli:

 • samodzielnie prowadzisz swoją działalność,
 • jesteś wspólnikiem spółki cywilnej,
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej,
 • jesteś partnerem spółki partnerskiej,
 • jesteś komandytariuszem lub komplementariuszem spółki komandytowej,
 • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej.

Pamiętaj, że opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki, lecz ich wspólnicy. Wysokość podatku określana jest zgodnie z ich udziałami w zysku.

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

Kto może wybrać ryczałt?

Ryczałt mogą stosować osoby fizyczne, przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Przeznaczony jest dla małych podmiotów, a jego zaletą jest m.in. uproszczona księgowość.

 

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy). Ryczałt mogą wybrać także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze uzyskiwane poza działalnością gospodarczą.

 

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej – może wybrać ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet, jeżeli w tym roku przekroczy 250 tys. euro obrotu).

 

Zgłoszenie opodatkowania ryczałtem

 

Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego (jeśli pierwszy taki przychód osiągnąłeś w grudniu). Oświadczenia nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.

 

Oświadczenie możesz złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG.

 

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o wyborze ryczałtu składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

- na zasadach karty podatkowej

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania. Nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatnicy płacą stałą kwotę podatku,
niezależnie od wartości dochodów, a kwota podatku jest z góry określona przez naczelnika urzędu skarbowego i zależy od rodzaju oraz wielkości prowadzonej działalności.

 

Z możliwości rozliczania się kartą podatkową mogą skorzystać przedsiębiorcy,
którzy prowadzą wybrane rodzaje działalności. Są to m.in.:

 • handel detaliczny wyrobami spożywczymi, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 15‰ oraz wyrobami nieżywnościowymi, za wyjątkiem m.in. handlu paliwami silnikowymi,
 • usługi gastronomiczne,
 • usługi weterynaryjne i medyczne,
 • usługi transportowe,
 • usługi rozrywkowe,
 • korepetycje.

Lista działalności uprawniających do rozliczania się kartą podatkową znajduje się w załączniku nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Pamiętaj: Jeśli przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej uprawnia cię do rozliczania się kartą podatkową, musisz dodatkowo zachować limit zatrudnienia pracowników. Limity obowiązujące w twojej działalności znajdziesz w załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Możliwość zastosowania karty podatkowej mają podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne.

 

Żeby ustalić liczbę pracowników, musisz wziąć pod uwagę nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale także osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego, a także wspólników spółki cywilnej.

 

Wybierając tę formę opodatkowania nie możesz:

 • korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę
  oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności
  i prace towarzyszące),
 • prowadzić innej działalności gospodarczej,
 • wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 • prowadzić działalności zgłoszonej we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, poza granicami Polski.

 

Dodatkowo małżonek podatnika rozliczającego się kartą podatkową nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co ten podatnik.

 

Naruszenie przez podatnika, któregokolwiek z podanych warunków powoduje utratę prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i automatyczne przejście na opodatkowanie według skali podatkowej.
W ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności, które naruszyły któryś z warunków, przedsiębiorca musi pisemnie zawiadomić o tym urząd skarbowy.

 

Jak zgłosić opodatkowanie kartę podatkową?

 

Jeśli chcesz rozliczać podatek w formie karty podatkowej musisz to zgłosić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności lub siedziby firmy.

 

Możesz to zrobić:

 • przed rozpoczęciem działalności. Możesz to zrobić w momencie składania wniosku
  o wpis do CEIDG dołączając formularz PIT-16.

 

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

 

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej nie zawsze będzie możliwy, m.in. dlatego że przy tych formach opodatkowania wskazano działalności, które nie mogą (ryczałt) lub mogą (karta) z nich korzystać. Dodatkowe ograniczenia dotyczą wyboru ryczałtu lub karty przez osoby, które są wspólnikami spółek:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może zostać zastosowany tylko przez wspólników spółki jawnej, pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy wybiorą ryczałt jako formę opodatkowania, oraz spółki cywilnej;
 • karta podatkowa może zostać zastosowana tylko przez wspólników spółki cywilnej,
  pod warunkiem że wszyscy wspólnicy wybiorą kartę jako formę opodatkowania. 

 

Trzy pierwsze sposoby różni przedmiot opodatkowania. W przypadku skali podatkowej oraz stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

 

W przypadku karty podatkowej podatek ustalany jest w odniesieniu do rodzaju
i wielkości działalności gospodarczej podatnika w decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego.

 

Żeby dokonać optymalnego wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej musisz wiedzieć czym są: przychód, dochód, koszty uzyskania przychodów i strata.

Jakie są różnice pomiędzy formami opodatkowania?

Ulgi dla nowych i małych przedsiębiorców

Ulga na Start

Ulga na start zwalnia cię przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Korzystając z Ulgi na start będziesz płacić przez 6 miesięcy wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2020 r. jest to 362,34 zł/miesiąc.

 

Jeśli chcesz skorzystać z Ulgi na start, zarejestruj swoją działalność w CEIDG i zgłoś się do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie możesz złożyć jednocześnie z wnioskiem CEIDG-1. Wystarczy, że do wniosku o wpis do CEIDG dołączysz dokument ZUS ZZA.

 

Pamiętaj jednak, że skorzystanie z Ulgi na start oznacza, że nie odkładasz składek na emeryturę lub rentę. Nie otrzymasz także świadczeń w razie choroby albo wypadku, bo nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi.

 

Zobacz więcej o Uldze na start.

 

Jeśli właśnie zaczynasz działalność, ale chcesz zapewnić sobie prawo do świadczeń np. chorobowych, możesz zrezygnować z Ulgi na start i opłacać przez 2 lata obniżone składki, od preferencyjnej podstawy.

Składki od preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące

Jeśli skorzystasz z tej ulgi, przez pełne 24 miesiące opłacasz składki od zadeklarowanej przez ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego  wynagrodzenia. Obowiązkowo zgłaszasz się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacasz składkę na to ubezpieczenie.

 

Jeśli korzystasz ze składek od preferencyjnej, 30% podstawy, to – w odróżnieniu od Ulgi na start – jesteś ubezpieczony (tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne).

 

Pamiętaj! Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą miały wpływ m.in. na wysokość przysługujących ci świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego).

„Mały ZUS” i „Mały ZUS Plus”

Do 31 stycznia 2020 r. możesz korzystać z „Małego ZUS”. To ulga w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, dla przedsiębiorców działających na niewielką skalę, czyli takich, których przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej,
nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Za 2019 r. jest to 67500 zł.

 

Od 1 lutego 2020 r. „Mały ZUS” zastępuje „Mały ZUS Plus”. Przedsiębiorcy mogą
z niego skorzystać, pod warunkiem, że ich przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły 120 tys. zł.

 

Żeby móc skorzystać z „Małego ZUS” lub „Małego ZUS Plus” musisz prowadzić działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

 

Przy „Małym ZUS” i „Małym ZUS Plus” podstawa wymiaru składek:

 • nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i;
 • nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ulgi podatkowe PIT

Podobnie jak inni podatnicy PIT, możesz korzystać z ulg podatkowych. To, jakie ulgi możesz zastosować, zależy od formy opodatkowania. Największe możliwości pod tym względem daje opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Jako przedsiębiorca masz m.in. prawo do odliczania od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku możesz odliczyć składkę zdrowotną. Masz również prawo do ulgi z tytułu straty.

Przepisy podatkowe pozwalają na stosowanie innych ulg (odliczanych od dochodu albo podatku) w tym m.in.:

 • na działalność badawczo-rozwojową
 • na internet
 • darowizny na cele pożytku publicznego
 • darowizny na cele krwiodawstwa
 • darowizny kościelne
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulgi dla osób niepełnosprawnych.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

W związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności – tzw. „kosztów kwalifikowanych”.

Mechanizm omawianej ulgi polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, tzw. „kosztów kwalifikowanych”.

Jest to zatem dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego dany koszt został już zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Ulga podatkowa na innowacje (Innovation Box) od 2019 roku

Jeśli jesteś:

 • właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub licencjobiorcą praw własności intelektualnej (zwane w przepisach „kwalifikowalnym prawem własności intelektualnej”),
 • i prawa te są chronione na podstawie m. in. patentu, dodatkowego prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, autorskiego prawa do programu komputerowego,
 • prowadzisz działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej,

od 1 stycznia 2019 r. będziesz miał możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% (dotyczy zarówno PIT, jak i CIT) od dochodów z komercjalizacji tych praw. Z preferencji będziesz mógł również skorzystać, gdy dokonasz zakupu praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, iż następnie poniesiesz koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Z ulgi będziesz miał możliwość korzystania przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, będziesz mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację. Będziesz miał obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację.

Ulga na dziecko

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko? Możliwość ta obejmuje także przedsiębiorców, ale nie wszystkich. Z ulgi mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Oznacza to, że z ulgi nie skorzystasz, jeśli rozliczasz się liniowo, kartą podatkową albo ryczałtem ewidencjonowanym.

Jeżeli jednak oprócz wspomnianych dochodów (przychodów) uzyskujesz również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym tytułu uzyskiwania tych dochodów możesz skorzystać z ulgi.

Czyli jeśli rozliczasz się liniowo i oprócz dochodów z działalności uzyskałeś np. dochody z etatu, odliczysz ulgę w składanym dodatkowo PIT-37.

Ulga przysługuje na każde:

 • małoletnie dziecko, wobec którego wykonujesz władzę rodzicielską, które zamieszkiwało z Tobą, a w stosunku do dziecka pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, nad którym sprawujesz opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
 • pełnoletnie dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, które otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie ukończyło 25. roku życia, kontynuuje naukę w szkołach oraz poza dochodami z renty rodzinnej nie uzyskało w roku podatkowym dochodów

Wyjątkiem są dzieci:

 • pozostające w związku małżeńskim
 • dla których miejscem pobytu na podstawie orzeczenia sądu jest instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
 • do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyłączeniem prywatnego najmu, ustawy o podatku tonażowym bądź też przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej według 19% stawki podatku.
Skip to content