Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Wsparcie dla przedsiębiorców cz. 1. Pytania i odpowiedzi

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego we współpracy z Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości zorganizował konsultacje online z ekspertami Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Urzędu Miejskiego. Pytania i odpowiedzi w formie wideo znajdziecie tutaj, a poniżej w formie tekstowej! Mamy nadzieję, że wątpliwości zostaną rozwiane! Jest to pierwszy odcinek z serii porad dla przedsiębiorców, którzy mierzą się ze skutkami COVID-19.

Poniżej szczegółowo została omówiona kwestia wsparcia dostępnego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy dla średnich i dużych firm oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm, a także osób samozatrudnionych.

Na pytania odpowiadają eksperci z:

 • Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej 
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
 • Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

***

Pytanie : Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy od WUP?
Odp. : Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników, których zatrudniają. Mają do wyboru dwa takie świadczenia:

 1. Pierwsze świadczenie wypłacane podczas przestoju ekonomicznego – przestój ekonomiczny musi być spowodowany spadkiem obrotu wynikającym z obecnej sytuacji (COVID 19). Obejmuje ono dofinansowanie wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego od tych wynagrodzeń. Świadczenie wypłacane jest przez okres 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia przez Radę Ministrów).

Przestój ekonomiczny to niewykonywanie pracy przez pracownika z przyczyn od niego niezależnych. Pracownik musi pozostawać w gotowości do pracy.

Wysokość takiego świadczenia stanowi połowę minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł. + składki na ubezpieczenia społeczne tj. 1533,09 zł.

Świadczenie jest wypłacane miesięcznie. Pracodawca do wniosku musi dołączyć listę pracowników.

Komu przysługuje to świadczenie:

 • przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, którzy zatrudniają przynajmniej 1 pracownika lub powierzają wykonanie pracy zarobkowej innym podmiotom na podstawie umowy zlecenia
 • mikro, małym i dużym przedsiębiorcom
 • państwowym jednostkom posiadającym osobowość prawną i organizacjom pozarządowym mającym wpis do rejestru przedsiębiorców pod warunkiem, że zatrudniają pracownika w niepełnym wymiarze pracy lub powierzają wykonanie pracy zarobkowej na umowę zlecenie lub innej umowie oskładkowanej.

Z świadczenia tego nie mogą skorzystać :

 • pomoc domowa zatrudniana przez osobę fizyczną na umowę o dzieło
 • pracownik, którego wynagrodzenie poprzedzające złożenie wniosku o pomoc przekracza 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. 15 595 zł.

Warunki uzyskania tego świadczenia przez przedsiębiorcę:

 • konieczność złożenia wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (preferowana wersja elektroniczna do pobrania na stronie praca.gov.pl, wersja papierowa wysłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona do skrzynek podawczych przed WUP)
 • o taką pomoc mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z płatnościami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP (stan zaległości jest w odniesieniu do 3 kwartału 2019 r.)
 • w przypadku zaległości w/w jedynie przedsiębiorca, który uzyskał prolongatę odpowiedniego organu na opłatę tych należności w innym terminie, może składać wniosek
 • wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki o ogłoszeniu upadłości
 • przedsiębiorca w związku z przestojem ekonomicznym musi wypłacać wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika
 • u przedsiębiorcy musi wystąpić spadek obrotu gospodarczego spowodowanego przez COVID19. Przez spadek obrotu rozumie się spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Wybór wariantów wobec spadku obrotu:

Wariant I: w wysokości nie mniej niż 15% spadku obliczany jako stosunek łącznych obrotów w dowolnie wskazanych dwóch miesiącach kalendarzowych przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. Przykład: przedsiębiorca wybiera sobie styczeń, luty albo marzec 2020 r. i spadek dochodów porównuje analogicznie do stycznia, lutego albo marca 2019 r.

Pytanie : Jaka wartość procentowa spadku powinna być żeby skorzystać z tego wariantu?
Odp. : Nie mniej niż 15% spadku obrotu w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Pytanie: Czy osoba, która jest samozatrudniona może skorzystać z takiej pomocy?
Odp. Może, pod warunkiem, że zatrudnia 1 pracownika w niepełnym wymiarze czasu na umowę o pracę albo umowę zlecenie. Nie może to być umowa o dzieło. Jeśli samozatrudniony nie zatrudnia żadnych pracowników, nie może skorzystać z tej formy wsparcia, ponieważ jest to pomoc dla pracodawców w związku z przestojem ekonomicznym pracowników.

Wariant II: spadek obrotów nie mniejszy niż 25% liczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 1 miesiąca kalendarzowego przypadającego także po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotu z miesiąca poprzedniego. W tym wariancie mogą się znaleźć firmy, które działają od 1 stycznia 2020 r. i nie mają okresu porównawczego w odniesieniu do 2019 r.

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, żeby skorzystać z w/w wariantu:

 • pracodawca musi zawrzeć porozumienie z pracownikami lub organizacją związkową, jeśli taka istnieje na terenie firmy. Jeśli nie działa, to zawiera porozumienie z przedstawicielami pracowników (nawet może to być 1 pracownik).
 • porozumienie musi być zawarte przed postojem ekonomicznym i uwzględniać 3 bardzo istotne kwestie:

1) określenie grupy zawodowej objętej przestojem (nie muszą być tu wymienione nazwiska)

2) określenie czy w związku z przestojem będzie obniżony wymiar czasu pracy

3) określenie przez jaki czas będą obowiązywać ustalenia odnośnie przestoju.

 • porozumienie musi być zawarte nawet wtedy, kiedy zatrudniony jest 1 pracownik
 • bardzo ważne, żeby kopię porozumienia pracodawca przekazał Okręgowemu Inspektorowi Pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Można to zrobić online.
 • jeśli wniosek o przestój wpłynie przykładowo 22 kwietnia, a porozumienie będzie od 1 kwietnia to okres rozliczeniowy również będzie obowiązywać od 1 kwietnia.

Pytanie: Jaka jest minimalna ilość pracowników, żeby podpisać porozumienie?
Odp.: 1 pracownik

Pytanie: Czy jeżeli chcę skorzystać z przestoju to muszę obniżać wynagrodzenie pracownikom, czy może pozostać ono w takiej wysokości jak przed porozumieniem?
Odp.: Wynagrodzenie musi być obniżone do 50% minimalnego wynagrodzenia. Pracownik nie może zarabiać więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia wobec swojego wymiaru czasu pracy.

Pytanie: Czy pracodawca może skorzystać ze zwolnienia ZUS, skorzystać z przestoju ekonomicznego i zwrócić się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Czy te pomoce mogą być równolegle stosowane?
Odp.: Mogą się zwrócić i wskazać we wniosku. W tym przypadku nie nastąpi refundacja składek na ubezpieczenia społeczne tylko na wynagrodzenia. Ponieważ na składki skorzystał już w ZUS. Istnieje możliwość, że część pracowników może skorzystać z innej formy zwolnień, jeśli nie byli nimi wcześniej objęci.

Pytanie: Jeśli pracodawca ma zatrudnionych 9 pracowników. W stosunku do 3 pracowników skorzystał z oferty przestoju, w stosunku do 3 następnych z obniżenia etatu i pozostała trójka jest na stałych warunkach. W tym momencie pracodawca chce skorzystać ze zwolnienia z ZUS-u − czyli może skorzystać z różnych opcji pomocy do różnych grup pracowników?
Odp.: Tak może, pod warunkiem, że rodzaje pomocy nie będą się dublować. Można również zmieniać w obrębie miesięcy rodzaje pomocy. Przechodzić z przestoju na obniżony wymiar czasu pracy. Jednakże trzeba w takim przypadku pamiętać o poinformowaniu o każdej zmianie WUP, żeby było to zgodne z zawartymi umowami.

Pytanie: Jeśli podpisujemy porozumienie z pracownikami, czy musimy gdzieś to raportować, zgłaszać do jakiś instytucji, że takie porozumienie o przestoju czy ograniczeniu wymiaru czasu pracy zostało zawarte?
Odp.: W ciągu 5 dni kopię porozumienia należy przekazać Okręgowemu Inspektorowi Pracy. Można to zrobić online. Chodzi o skuteczne powiadomienie.

Drugie świadczenie w okresach obniżonego wymiaru czasu – jest to świadczenie wypłacane przedsiębiorcom w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy i musi być obniżone w następstwie wywołanym COVID19. Obejmuje dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Wypłacane jest w okresie miesięcznym przez 3 miesiące pod warunkiem, że Rada Ministrów nie przedłuży tego okresu.

Obniżony wymiar czasu pozwala przedsiębiorcom obniżyć wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika. Obniżenie takie dopuszczalne jest nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy. W następstwie tego obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej niż do pół etatu. Jest wymóg, że pracownikowi wypłaca się wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż kwota minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2600 zł. Ale nie musi tu dojść do takiego obniżenia. Warunkiem jest, że do 20% musi nastąpić obniżenie wymiaru czasu pracy. Może to być nawet 1%, bo 20% to jest maksymalna wysokość obniżenia wymiaru czasu. Wynagrodzenie może być obniżone, ale nie musi. Przedsiębiorca może zachować prawo do dotychczasowego wynagrodzenia płaconego pracownikom.

Wysokość tego wynagrodzeni to jest 40% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, jednak nie więcej niż połowa wynagrodzenia uzyskiwanego przez tego pracownika. Maksymalna kwota to jest 2452 zł. Wysokość miesięczna z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy. Wypłacana jest przez 3 miesiące. Mogą z tego korzystać przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do kilku tysięcy pracowników. Przedsiębiorcy zatrudniający na umowy oskładkowane też mogą z tego wariantu skorzystać. Podobnie jak w 1 wariancie nie mogą zalegać ze składkami i muszą podpisać porozumienie na tych samych zasadach z tymi samymi wytycznymi.

Pytanie: Czy ustalony z pracownikami termin przestoju na okres 2 miesięcy można skrócić w razie potrzeby, jeśli pracownicy również wyrażają na to zgodę i chcą skrócić czas przestoju?
Odp. : Można tego dokonać, ale trzeba w tym momencie powiadomić WUP. Z tego względu, że umowa z przedsiębiorcą jest zawarta na okres trzech miesięcy. Przedsiębiorca powinien w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności, które miałyby wpływ na wypłaty bądź wysokość tego świadczenia zgłosić to do WUP. Zapisy umowy nie są sztywne, tylko trzeba na bieżąco informować WUP, żeby nie wykonać zapłaty transzy, jak już sytuacja z przestojem nie jest aktualna, bądź obniżonym wymiarem czasu pracy. W takich wypadkach zostaną zmienione warunki umowy z przedsiębiorcą.

Pytanie: Czy przy tym nowym porozumieniu nadal musi być zgłoszone do Okręgowego Inspektora Pracy?
Odp.: 
Tak, musi być zgłoszone. Można też te porozumienia zawierać na krótszy okres i potem je przedłużyć.

Pytanie: Zatrudniam kilku pracowników z wynagrodzeniem w wysokości ustawowej płacy minimalnej. Czy w związku z przestojem ekonomicznym mogę również obniżyć te pensje? Czy można obniżyć im etaty bez wynagrodzenia?
Odp.: Można tylko muszą zachować prawo do minimalnego wynagrodzenia. I wtedy pracodawca będzie mógł skorzystać z dopłat do wynagrodzeń.

Pytanie: Co jeśli przestój zostanie skrócony w trakcie miesiąca. Czy dofinansowanie będzie częściowe czy nie będzie wypłacone w żadnej części?
Odp.: Ustawa z dnia 18 kwietnia 2020 r. zakłada, że wypłata następuje w okresie miesiąca, więc utrata będzie dotyczyła całego miesiąca.

Pytanie: Czy ma być już zaobserwowany spadek, utrata przychodów? Czy już np. 20 marca mógł pracodawca obniżyć etaty czy wynagrodzenia, wiedząc, że te spadki będą dopiero w kwietniu? Czy miał prawo taką decyzje podjąć?
Odp.: Nie mógł. Nie może pracodawca prognozować. Skutki spadków muszą być namacalne, czyli spadek następuje w kwietniu, a w maju jest złożony wniosek. Wnioski są rozpatrywane w okresie 14 dni. Termin składania wniosków to okres 6 miesięcy wg ustawy Covidowej i kończy się 27 września 2020 r. Wnioski składa się w sposób ciągły. WUP nie ogłasza naborów na wypłaty świadczeń z tytułu obniżonego wymiaru czasu lub przestoju ekonomicznego. WUP opiera się na oświadczeniach przedsiębiorców, które będą weryfikowane, jak cała sytuacja powróci do normy. Nie ma nadmiernej biurokracji. Porozumienia i umowa oraz wykaz pracowników, którzy maja być objęci wsparciem to są obecnie niezbędne dokumenty. W przypadku uchybień formalnych kontaktujemy się telefonicznie z wnioskodawcami, żeby przyspieszyć procedurę.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Pytanie: Proszę przedstawić formy pomocy z jakich przedsiębiorcy mogą skorzystać w PUP?
Odp.: Przedsiębiorcy mogą skorzystać z:

1) Mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzonych działalności gospodarczych dla przedsiębiorców. Mikropożyczki są udzielane mikroprzedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników, ale jego obrót w przeciągu 2 lat nie może przekroczyć kwoty 2 mln euro

 • mikropożyczka jest udzielana w wysokości 5 tys. złotych
 • jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez trzy miesiące od otrzymania pożyczki, to będzie ona umarzana.
 • jeśli działalność zostanie zlikwidowana bądź zawieszona, to przedsiębiorca będzie musiał zwrócić pożyczkę w okresie do 12 miesięcy
 • pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05%
 • nie trzeba wykazywać spadku obrotów w ubieganiu się o pożyczkę
 • nie można zalegać ze składkami ubezpieczeń, podatków na koniec 3 kwartału 2019 r.
 • nie mogą być pobierane różne rodzaje wsparcia na ten sam cel

2) Dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników – wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

3) Pomoc dla samozatrudnionych, niezatrudniających pracowników. Jest to dofinansowanie kosztów bieżącej działalności gospodarczej.

 • ubiegający się muszą wykazać spadek obrotów w skali wartościowej lub ilościowej. Są następujące pułapy :

– 30% w tym przypadku jest wypłacane 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł

– 50% w tym przypadku jest wypłacane 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1820 zł

– 80% w tym przypadku jest wypłacane 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2340 zł.

Wszystkie te kwoty mnożone są razy 3, ze względu na pomoc trzymiesięczną. W zależności od wykazanego pułapu spadku obrotu uzależniona jest kwota pomocy.

Spadek obrotu obliczamy dwoma etapami:

1) 2 miesiące kalendarzowe następujące po 1 stycznia 2020 r. i porównujemy analogicznie do dwóch takich samych miesięcy z roku 2019.

2) Wybieramy 60 dni kolejno po sobie następujących i porównujemy do analogicznego okresu w 2019r. Wsparcie jest udzielane na okres 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Pytanie: Czy przedsiębiorca składa wniosek od razu na 3 miesiące?
Odp. : Raz na 3 miesiące. Istnieje również możliwość co miesiąc, ponieważ pułapy procentowe mogą w następnym okresie być niższe i jest to korzystniejsze dla wnioskodawcy. Jeśli wniosek zostanie złożony z góry na 3 miesiące to nie można tego progu zmienić.

Pytanie: Czy przedsiębiorca, gdy korzysta w ZUS ze świadczenia postojowego, może skorzystać również z dofinansowania kosztów prowadzenia działalności?
Odp.: Może. Nie wyklucza się to, dlatego, że świadczenie postojowe ma na celu sfinansowanie utraconych dochodów, a wsparcie PUP ma na celu pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Pytanie: Jaki ma czas PUP na wypłatę pożyczki po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku?
Odp.: Od podpisania umowy PUP ma dwa dni na wypłacenie pożyczki.

Pytanie : Czy przedsiębiorcy będą się rozliczali z pożyczki?
Odp.: Z umowy, ani z przepisów nie wynika, że jest obowiązek dokumentowania wydatków czy przeznaczenia środków. Jedynie przedsiębiorca składa oświadczenie, że nie ubiegał się o wsparcie tego samego celu ze środków publicznych. Czyli nie można pokrywać z środków uzyskanych z pomocy publicznej tego samego celu. Nabór na mikropożyczkę jest ciągły

Pytanie: Dofinansowania do wynagrodzenia. Czy tutaj są wnioski, terminy, obostrzenia ?
Odp.: Wnioski składa się od dnia ogłoszenia naboru przez 14 dni, potem następuje ogłoszenie kolejnego naboru. To w przypadku samozatrudnionych.

Pytanie: Czy przyznana mikropożyczka dla firmy wyklucza uzyskanie pomocy do dofinansowania części wynagrodzeń dla pracowników?
Odp
.: Nie wyklucza.

Pytanie : Czy przedsiębiorca, który założył działalność po 1 marca 2020 r. ma prawo do bezzwrotnej pożyczki z PUP?
Odp.: Nie ma. Działalność musiała być prowadzona przed 1 marca 2020 r. Dotyczy to też tych, którzy odwiesili działalności w tym czasie.

Pytanie : Czy mogę do obliczania spadku dochodów przyjąć okresy 30-dniowe na przełomie stycznia, lutego oraz marca i kwietnia?
Odp. : Sposób liczenia jedynie przy wariantach procentowych omawianych powyżej.

Pytanie: Czy jeżeli przedsiębiorca zanotował przychody w marcu na poziomie „0” i taka sytuacja będzie w miesiącu kwietniu, to czy ma możliwość dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności?
Odp. : Tak może. Bo jego spadek wynosi 100% spadku, ale musi się odnieść do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Chyba, że też w tym okresie ubiegłego roku miał „0”, to mu nie będzie przysługiwać. I również w przypadku, jak nie ma analogicznych okresów do porównania, to też nie uzyska wsparcia.

Pytanie: Czy samozatrudniający otrzyma dofinansowanie do prowadzenia działalności, jeżeli ma dodatkowe źródło dochodu, np. emerytura, umowa o pracę?
Odp. : Tak otrzyma i może skorzystać z pożyczki, ponieważ uszczerbek powstał w wyniku prowadzonej działalności i nie ma znaczenia pozostałe źródło przychodu.

Pytanie: Czy samozatrudniony ma jakiś próg oprócz tych 2 mln euro. Czy miesięczny próg przychodów może go dyskwalifikować?
Odp.: Tylko ten próg 2 mln euro.

Pytanie: Czy spółka cywilna mająca 8 pracowników może się starać o dofinansowanie wynagrodzeń z PUP i pożyczkę i czy wspólnicy są traktowani jako samozatrudnieni? Czy też mogą się starać o dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?
Odp.
: Może. Spółka składa i dostaje jako spółka. Umowę podpisują wszyscy wspólnicy chyba, że ich dokumenty określają coś innego. Wspólnicy też mogą się ubiegać, ale muszą prowadzić odrębną działalność na swoje nazwisko poza tą, którą prowadzą w spółce (osobny REGON, NIP). Każdy wspólnik odrębnie może się ubiegać o dofinansowanie działalności, jeśli wykaże spadek.

WAŻNE – zmiana interpretacji w sprawie dofinansowania spółki cywilnej
Zgodnie z art. 4 ust. ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tak więc każdy wspólnik spółki cywilnej jest osobnym przedsiębiorcą. Dlatego to nie spółka powinna składać wniosek o pożyczkę, ale poszczególni wspólnicy. W związku z powyższym każdy wspólnik w spółce cywilnej może ubiegać się o pożyczkę w związku ze swoją działalnością gospodarczą.
Należy zaznaczyć, że w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może mieć tylko jeden wpis. Mając na uwadze m.in. ten fakt, DRP stoi na stanowisku, że jedna osoba fizyczna może otrzymać pożyczkę tylko raz, niezależnie od tego, w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem i czy równolegle prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek.   

Pytanie: Czy przedsiębiorca rozpoczynający działalność w czerwcu 2019 r. niemający okresu porównawczego może skorzystać z tej pomocy?
Odp.: Jedynie może skorzystać z mikropożyczki. Może też wybrać wariant spadku obrotu 25%, jeżeli ma pracowników na umowę zlecenie.

Pytanie: Jak długo przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie?
Odp.: Przez okres, kiedy uzyskuje dofinansowanie.

Pytanie: Czy jeśli założyłam firmę z dofinansowaniem działalności gospodarczej z PUP w ubiegłym roku, czy również mogę się ubiegać o pożyczkę?
Odp.: Tak można.

Pytanie: Jeśli przedsiębiorca zalegał z płatnościami za 3 kwartał 2019 r., ale uregulował je w styczniu 2020 r., to czy może się ubiegać o wsparcie?
Odp.: Ocenia się sytuację na ostatni dzień końca trzeciego kwartału 2019 r. Więc nie. Jedynie może w przypadku, gdy na koniec tego trzeciego kwartału 2019 r. miał podpisany układ ratalny czy odroczenie, które jest traktowane jako niezaleganie.

Pytanie: Samozatrudniony. Jeśli się nie spełnia warunków w określonym terminie, czy można występować w tym, w którym się je spełnia?
Odp. : Tak. Kolejne nabory będą po 29 kwietnia 2020 r.

Pytanie : Jakie są podstawowe warunki umowy?
Odp. : Wzory umów są do pobrania, w całej Polsce wyglądają tak samo. Trzeba dołączyć oświadczenie o prowadzeniu działalności przez 3 miesiące. Ważne, żeby po upływie tych 3 miesięcy od uzyskania pożyczki, w przeciągu 14 dni złożyć wniosek o jej umorzenie. Jeśli się tego nie zrobi, to będzie trzeba ją spłacić.

URZĄD MIEJSKI

Pytanie: Na jaką pomoc przedsiębiorcy mogą liczyć ze strony UM?
Odp.: Przedsiębiorców intrygują najbardziej problemy dotyczące podatków i należności cywilno-prawnych.

Obecnie przedsiębiorcy mogą uzyskać :

 • Zmniejszenie czynszu w przypadku wynajmu lokali gminnych do 80% w oparciu o zapisy Zarządzenia Nr 964.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 30.03.2020 r.
 • Przedsiębiorcy mogą również wykorzystać wpłaconą kaucję na poczet zaległego czynszu z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją później,
 • W najtrudniejszych przypadkach na zasadzie spisanego porozumienia − miasto może wyrazić zgodę na czasowe niekorzystanie z lokalu.
 • Wnioski są rozpatrywane indywidualnie, a składane do MZBM-u.

Przedsiębiorcy mogą liczyć także na pomoc w postaci ulg w zakresie cywilno-prawnych, poprzez ich umorzenie w całości lub części, odroczenie lub rozłożenie na raty. Wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

Podatki:

 • Odraczanie podatków lokalnych od nieruchomości, środków transportu na wniosek przedsiębiorcy.
 • Odraczanie na okres od marca do maja włącznie lub rozłożenie na raty − wnioski są do pobrania na stronie miasta www.dg.pl, dołączyć należy dokumenty potwierdzające sytuację finansową. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie w oparciu o ordynację podatkową. Katalog ordynacji podatkowej dopuszcza odroczenie płatności, umorzenie zaległych podatków lub rozłożenie na raty. W pierwszej kolejności rozpatruje się przedsiębiorców, którzy zostali objęci zakazem prowadzenia działalności poprzez wprowadzenie stanu epidemii/epidemicznego.

Wsparcie informacyjne i konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej, zarówno w Wydziale Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, jak i w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, konsultacje on-line udzielane są na bieżąco z zakresu marketingu, sprzedaży, finansów i prawa.

Pytanie: Całkowite umorzenie podatku od nieruchomości. Warunki?

Odp. : Wniosek rozpatrywany indywidualnie. Mogą go też składać przedsiębiorcy spoza grupy objętej zakazem. Odroczenie podatku musi być złożone przed upływem terminu zapłacenia podatku. Nie ma terminów składania wniosków, ale dobrze jestz tym niezwlekać, bo jest to na korzyść przedsiębiorców. Odsetki są naliczane ustawowo, ale można wnioskować o ich umorzenie.

Pytanie: Możliwość obniżenia czynszu do 80% ?

Odp.: Obniżka czynszu z zasobów gminnych do 80% bez kosztów eksploatacyjnych. Preferowani są przedsiębiorcy objęci zakazem działalności, ale pozostali też są rozpatrywani indywidualnie. Przedsiębiorca musi uzasadnić utratę płynności finansowej w oświadczeniu, które składa.

Pytanie: W marcu pojawiła się wiadomość o umorzeniu podatków od nieruchomości. Czy jest wiążąca postawa Urzędu Miasta?

Odp. : Była informacja dot. podatków lokalnych o możliwości składania wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty podatku od osób fizycznych i prawnych.

Pytanie: Czy wniosek o umorzenie podatku musi być na formularzu?

Odp.: Nie musi. Wystarczy oświadczenie, w którym treściwie opisze się swoją sytuację. Im więcej danych, tym sprawniej wniosek zostanie rozpatrzony.

Pytanie: Dotyczy podatku od nieruchomości. Czy wynajmujący lokale pod działalność innym przedsiębiorcom może się zwrócić z wnioskiem?

Odp.: Urządrozpatrując wniosek opiera się na tym, jaka działalność jest prowadzona w tych lokalach. Czy jest spadek obrotów i problem z płatnościami czynszu dla wynajmującego. Wniosek składa podatnik.

***

W kolejnej części na pytania odpowiedzą eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wiedzieć, jakie świadczenia możesz uzyskać, jeżeli Twoja działalność mierzy się ze skutkami COVID-19? Interesują Cię zawiłości „Tarczy Antykryzysowej 2.0”? Nie wiesz, kiedy należy Ci się świadczenie postojowe, a kiedy możesz ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS? Twoje wątpliwości zostaną rozwiane!

Harmonogram konsultacji online na żywo znajduje się tutaj.
Wszystkie konsultacje będą dostępne również na naszej stronie internetowej w formie tekstowej.

Skip to content