Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Dąbrowski pakiet dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu lub prowadzących działalność gospodarczą doznających ograniczeń bądź zakazu jej prowadzenia, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Prezydent Miasta oferuje wsparcie, które ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom wprowadzanego stanu epidemicznego lub epidemii.

Pakiet I

Ulgi w czynszu
najem lokali użytkowych MZBM
najem lub dzierżawa nieruchomości gminnych

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z gminnych lokali użytkowych administrowanych przez MZBM oraz innych nieruchomości dzierżawionych lub wynajmowanych od gminy lub od jednostek organizacyjnych:

 1. Obniżenie stawki czynszu  do 80 % – dot. prowadzących  działalność gospodarczą, której przedmiot zgodny jest z działalnością dotyczącą ograniczeń bądź zakazu prowadzenia, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa wprowadzonych w związku z koniecznością zwalczania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 ( na czas obowiązywania ograniczeń lub zakazu)
 2. Obniżenie stawki czynszu do 50% dla podmiotów,  których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 , nie niżej jednak niż do wysokości kosztów własnych wynajmującego, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 3. W lokalach MZBM możliwość wykorzystania wpłaconej kaucji na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją po ustaniu negatywnych konsekwencji finansowych.

Szczegółowe zasady określone zostały w:

Zarządzeniu Nr 998.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.04.2020 r.

Zarządzeniu Nr 997.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.04.2020 r.

Zarządzenie Nr 1000.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia  24.04.2020r.

Wnioski dot. MZBM  można przesłać pocztą elektroniczną na adres: mzbm@mzbm.com.pl

Dodatkowe informacje: MZBM – Dział Umów i Zamówień Publicznych: 32 260 86 46

Wnioski dot. nieruchomości dzierżawionych lub wynajmowanych od gminy można przesłać pocztą elektroniczną na adres: nieruchomości@dg.pl

Pakiet II

Ulgi w podatkach od nieruchomości oraz od środków transportowych

Ulgi w podatkach od nieruchomości oraz od środków transportowych w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Dąbrowa Górnicza lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19

Wsparcie przedsiębiorców, na ich indywidualny wniosek (w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej)

– umorzenie zaległości podatkowych

 – odraczanie terminów płatności podatków

–  rozłożenie terminów płatności na raty

Takie podejście umożliwi elastyczne stosowanie różnych form wsparcia dla poszczególnych przedsiębiorców, w zależności od stopnia utraty ich płynności finansowej  oraz czasu jej trwania.

Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy oraz dokumenty wynikające z przepisów prawa – art. 67 b. Ordynacji podatkowej.

Przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą, której przedmiot zgodny jest z działalnością dotyczącą ograniczeń oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. tj:

 1. a) polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 2. b) związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z),
 3. c) twórczą związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),
 4. d) związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),
 5. e) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 30),
 6. f) związaną z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
 7. g) związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z),

h)związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD  96.09.Z),

 1. i) usługową związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
 2. j) związaną ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 3. k) związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568);

Zaległość podatkowa za m-c marzec i kwiecień lub kwiecień i maj może zostać umorzona na  indywidualny wniosek przedsiębiorców

Do należności podatkowych rozłożonych na raty lub z odroczonym terminem płatności nie będzie także naliczania opłata prolongacyjna, w oparciu o art. 67 a ustawy.

Kontakt z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (e-mail: astanuch@dg.pl; tel. 32 295 67 15).

Wnioski można składać w formie pisemnej oraz elektronicznej – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby fizyczne
Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby prawne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby prawne

Do czasu ustania stanu epidemii lub epidemicznego nie będą  wysyłane upomnienia z tytułu zaległości podatkowych oraz nie będą kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze dotyczące tych zaległości. Prowadzone egzekucje administracyjne należności pieniężnych zostają czasowo ograniczone. 

Ulgi z tytułu z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie

– należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie Dąbrowa Górnicza lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
z powodu COVID-19 mogą być, na wniosek indywidualny w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym

– umarzane w całości lub w części,

– termin może zostać  odroczony

– należność może być rozłożona na raty

Wnioski składane do Prezydenta Miasta lub dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Pakiet III

Wsparcie utrzymania działalności dąbrowskich przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy (narzędzia ustawy COVID)

Instrumenty wsparcia przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

– udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

tel. 32 262-37-39 wew. 266, 212

– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc),

tel. 32 262-37-39 wew. 227, 228

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),

tel. 32 262-37-39 wew. 210, 258

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.-o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze),

tel. 32 262-37-39 wew. 210, 258

Wzór wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej

Ogólne informacje dotyczące COVID-19 – telefon komórkowy 537854736 w godzinach pracy Urzędu.

Pakiet IV

Doradztwo oraz wsparcie informacyjne

Wsparcie Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów a także Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej

– Kompleksowa oferta dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą

– Konsultacje biznesowe online są w zakresie takich dziedzin jak biznes, sprzedaż, marketing, prawo i księgowość.

– Bezpłatny dostęp do wspólnej przestrzeni biurowej w ramach działalności Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Infolinia Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości: tel. 533-322-578. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00) oraz mailowo: biuro@inkubator-dabrowa.plWszystkie informacje dostępne również na stronie: www.inkubator-dabrowa.pl,

Obsługa przedsiębiorców: tel. 662 138 251, 32 295 67 10,   email: plelas@dg.pl,

W zakresie wniosków CEIDG: tel. 32 295 67 37,  32 295 69 13,  email: dczarnecka@dg.pl, bkosciow@dg.pl,

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 295 69 54, email: eperzanowska@dg.pl,

Bieżące informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą na stronie gospodarczej miasta www.dabrowa-gornicza.com

Pakiet V

Współpraca i networking dla firm i konsumentów – akcje

Z myślą o dąbrowskich przedsiębiorcach powstały akcje #KupujLokalnie i #DGnaWynos.

Z inicjatywy Urzędu Miejskiego, w marcu powstała baza dąbrowskich przedsiębiorców i lokali gastronomicznych, oferujących zakupy z dowozem, mobilne usługi, posiłki na wynos albo dostarczane do klientów. Listy są na bieżąco aktualizowane.

#KupujLokalnie – baza sklepów i usługodawców

#DGnaWynos – baza lokali gastronomicznych

Skip to content