Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Konopnickiej

Prezydent  Miasta  Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu   09.10.2018 r.  o  godz. 1100   w Urzędzie Miejskim  w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się   p i e r w s z y   przetarg  ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 36, ozn. nr geod.: 14/2 k.m. 56 obręb Dąbrowa Górnicza o powierzchni 4783 m2, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1D/00018888/2.

Cena wywoławcza nieruchomości:              2.676.700,00 zł
w tym:   cena gruntu                                         1.614.100,00 zł
cena budynku                                                   1.062.600,00 zł

Wadium:  267.670,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

W przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług stawki zostaną dostosowane do obowiązujących w dacie sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:

  • budynkiem byłej szkoły – wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, wolnostojący, z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedną kondygnacją podziemną, wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku, w dobrym stanie technicznym o pow. użyt. 1751,56 m2 i kubaturze 6944 m3. W budynku znajduje się sala gimnastyczna.

Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość stanowi działkę o w kształcie nieregularnym pozwalającym jednak na racjonalne zagospodarowanie zgodne z miejscowym planem. Teren ogrodzony, zagospodarowany zgodnie z byłą funkcją obiektu, częściowo wybrukowany kostką betonową i utwardzony nawierzchnią asfaltową, a częściowo porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami. Na działce znajduje się również boisko wielofunkcyjne. Zarówno ogrodzenie, jak i boisko oraz nawierzchnie są w złym stanie technicznym.

Nieruchomość uzbrojona w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej (sieci: wodociągową, energii elektrycznej, teletechniczną i kanalizacyjną). Przez działkę wzdłuż zachodniej i południowej granicy przebiega sieć energetyczna. Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzenia prac remontowych.

Zgodnie z obowiązującym planem pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Górników Redenu – Konopnickiej – Poniatowskiego – Twardej – Łańcuckiego oraz Królowej Jadwigi” zatwierdzonym Uchwałą nr LIII/930/10 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 23 czerwca 2010 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 182 z 13 września 2010 r., poz. 2852, nieruchomość położona jest w terenie ozn. symb. planu:

13Uup – tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej nr 11. Z uwagi na wartości kulturowe budynek objęty jest ochroną konserwatorską i chroniony ustaleniami planu (nr 9).

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury

 Część nieruchomości oddana jest w najem na czas określony do 31.08.2019 r.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotowej nieruchomości zabudowanej oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie Nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomość, nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych pod numerem tel. 32/260 86 46  lub 32/260 86 40.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty   w a d i u m    w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049  w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin (ze wskazaniem oznaczenia nieruchomości oraz uczestnika przetargu – w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty), w terminie   do dnia  03.10.2018 r.    /za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego/.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia, tj. niestawienia się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu czy braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości w kwocie i terminie w nim ujętym (za dochowanie terminu wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego), organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualny wypis ze stosownego rejestru.

Przed otwarciem przetargu:

Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że:

  1. zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu oraz warunkami przetargu
    i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  2. dokonał oględzin budynku będącego przedmiotem przetargu i jest mu znany stan prawny i faktyczny przedmiotowej nieruchomości, i z tego tytułu nie wnosi zastrzeżeń, i nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń do sprzedającego,
  3. zapoznał się ze szczegółowymi warunkami zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazami i zakazami) określonymi w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości.

Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:

  1. co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego,
  2. określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona, w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

  1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.
  2. Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3311 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

Skip to content