Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej
w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Dąbrowie Górniczej”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Kiedy?
2-4 października 2023 r.

Na co?
W ramach naboru możesz złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

Ile?
Maksymalnie 40 400,94 zł

Dla kogo?
Dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w szczególności:

 • osób młodych (osoby w wieku 18-29 lat), w szczególności: • z grupy NEET, • samotnie wychowujących dzieci, • opuszczających pieczę zastępczą, • pochodzenia migranckiego,
 • znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: • kobiet, • osób w wieku 50 lat i więcej, • osób z niepełnosprawnościami (OzN), • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach naboru planujemy przyznać 26 dotacji (dla 13 kobiet i 13 mężczyzn):

 • minimum 2 dla osób do 30 roku życia[1] (1 kobiety i 1 mężczyzny),
 • maksimum 24 dla osób powyżej 30 roku życia (12 kobiet i 12 mężczyzn).

Dopuszczamy możliwość zwiększenia liczby dotacji dla osób do 30 roku życia przy równoczesnym zmniejszeniu o taką samą liczbę dotacji dla osób powyżej 30 roku życia. Maksymalną liczbę dotacji dla osób do 30 roku życia ustalimy na podstawie proporcji wniosków złożonych przez osoby do 30 roku życia do ogólnej liczby wniosków złożonych w ramach tego naboru. Zmiany te będą możliwe pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Jak uzyskasz pomoc w wypełnieniu wniosku?

 • w trakcie wizyty osobistej w Urzędzie w pokoju 23,
 • na spotkaniu informacyjnym w Urzędzie,
 • na spotkaniach informacyjnych w formie czatu online.

Harmonogram spotkań:
26 września 2023 r. (wtorek) godz. 10.00-11.00 – czat online
27 września 2023 r. (środa) godz. 12.00 – spotkanie na aktywnej poczekalni Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej,
28 września 2023 r. (czwartek) godz. 10.00-11.00 – czat online
link do spotkań online https://www.facebook.com/pupdg 

Jak możesz zgłosić specjalne potrzeby w zakresie dostępności?

 • telefonicznie pod nr 32 262-37-39 wew. 227 lub 228, kom. 786-863-311
 • mailowo: ihachul@pup-dg.pl

Jak dojedziesz na spotkanie informacyjne publicznymi środkami transportu?

 • tramwajem o nr 21, 22, 28,
 • autobusem o nr 28, 116, 928

należy wysiąść na przystanku Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Dodatkowe informacje o dostępności:

 • w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu (od strony wejścia głównego) znajduje się oznakowany parking z dwoma miejscami postojowymi dla osób
  z niepełnosprawnościami,
 • spotkanie zorganizowane zostanie na aktywnej poczekalni urzędu naprzeciwko punktu informacyjnego na parterze budynku (dostępnej bez barier architektonicznych).

Szczegółowe informacje na temat dostępności urzędu znajdziesz w Deklaracji dostępności.

Z czym musisz się zapoznać?

 • z Regulaminem przyznawania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej,
 • z Zasadami rekrutacji do projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Ankietę zgłoszeniową do projektu
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty zostały scalone w ramach jednego pliku PDF z możliwością edycji, który możesz pobrać pod treścią tego ogłoszenia. Przed rozpoczęciem ich wypełniania zapisz je na własnym dysku, nie edytuj ich w przeglądarce internetowej.
W wersji papierowej dostępne są one w Urzędzie w pokoju nr 23.

Uwaga:
Przed złożeniem Ankiety zgłoszeniowej do projektu wraz z Wnioskiem o dofinansowanie (…) musisz zgłosić się do swojego doradcy klienta, aby zweryfikował on zasadność wnioskowanego wsparcia w ramach Twojego Indywidualnego Planu Działania.

Priorytety wsparcia:
Wsparcie ze środków unijnych w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 powinno koncentrować się na czterech obszarach:

 • umiejętnościach lub kompetencjach cyfrowych[2],
 • umiejętnościach niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki[3],
 • umiejętnościach niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji[4],
 • umiejętnościach niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi
  i opiekuńczymi.

Oceniając Twój wniosek będziemy premiować pozytywny wpływ Twojej działalności, który zaprezentujesz we wniosku, na rozwój i doskonalenie Twoich umiejętności w powyższych obszarach.
Definicje umiejętności cyfrowych i zielonych znajdziesz w przypisach pod ogłoszeniem
o naborze. Są to szerokie pojęcia, więc zastanów się na spokojnie, czy aby na pewno nie masz nic do napisania w tych obszarach wniosku. Nie zbagatelizuj tych opisów, gdyż zdobyte w ramach ich oceny dodatkowe punkty, mogą zadecydować o tym, że Twój wniosek uzyska wyższą pozycję na liście rankingowej i otrzyma rekomendację do dofinansowania.
Przez umiejętności niezbędne z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji, rozumiemy zawody deficytowe wskazane w Barometrze zawodów dla Dąbrowy Górniczej lub dla województwa śląskiego.
Barometry możesz pobrać pod treścią tego ogłoszenia.

W jaki sposób możesz złożyć wniosek?

 • elektronicznie m.in. przez platformę praca.gov.pl lub ePUAP (złożenie dokumentów
  w postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Uwaga: W przypadku składania wniosku przez platformę praca.gov.pl należy wybrać usługę Pismo do urzędu (PSZ-PU) i wskazać na liście Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej. Ankietę zgłoszeniową wraz z wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej należy załączyć jako załączniki do pisma:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD

 • osobiście w kancelarii w godzinach pracy urzędu, który czynny jest w poniedziałek i wtorek od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00.
 • za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej,
  ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza (decyduje data stempla pocztowego, tj. 2-4 października 2023 r.).

Ile będziesz czekać i o co Cię jeszcze poprosimy?
Złożony przez Ciebie wniosek, w ciągu 30 dni:

 • zweryfikujemy formalnie,
 • jeśli będzie to konieczne, poprosimy Cię o uzupełnienie lub poprawę wniosku we wskazanym przez nas zakresie i terminie,
  Uwaga: Jeśli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli uwzględnić Twojego wniosku do dofinansowania
 • ocenimy merytorycznie.

Po zakończeniu oceny merytorycznej otrzymasz pismo z informacją o jej wynikach.
Jeśli Twój wniosek zostanie uwzględniony do dofinansowania, zostaniesz zobowiązany/zobowiązana do:

 • złożenia, w określonym terminie, zabezpieczenia zwrotu dofinansowania w formie wskazanej we wniosku i przedłożenia, jeżeli forma zabezpieczenia tego wymaga, niezbędnych dokumentów (np. oświadczenia poręczyciela w przypadku wybrania poręczenia cywilnego lub weksla z poręczeniem)

lub

 • zgłoszenia się do Urzędu celem ustalenia kolejnych działań i terminów ich wykonania.

Uwaga: Jeśli nie dopełnisz tych wymogów w wyznaczonym terminie, będzie to oznaczać Twoją rezygnację z otrzymania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

Promocja projektu – obowiązek oznaczenia Twojej firmy i zakupionego sprzętu:
W umowie, którą z nami podpiszesz, zostaniesz zobowiązany/zobowiązana do zamieszczenia
w siedzibie, jak i miejscu prowadzenia działalności plakatu
promującego projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej”. Zostaniesz również zobowiązany/zobowiązana do umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu zakupionych ze środków dofinansowania. O szczegółach poinformujemy Cię na etapie podpisywania umowy.

Pozostałe informacje:
Nabór prowadzony jest w sposób otwarty, z zachowaniem zasad równościowych, w tym zasady równości kobiet i mężczyzn oraz standardów dostępności. Wyrazem tego jest:

 • zagwarantowanie w projekcie proporcjonalnie większej liczby dotacji dla kobiet (minimum 50% w stosunku do ich udziału procentowego wśród prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (34%) poprzez tworzenie osobnych list rankingowych dla kobiet i dla mężczyzn co umożliwi zrekrutowanie założonej liczby kobiet i mężczyzn w ramach ścieżki dotacyjnej przy zachowaniu otwartości i konkurencyjności w obrębie poszczególnych list rankingowych,
 • zastosowanie w dokumentach tekstu łatwego do czytania,
 • zapewnienie dokumentów z dużą czcionką, dostosowanych do czytników ekranowych,
 • pomoc w zrozumieniu, wypełnieniu i złożeniu dokumentów,
 • w przypadku informacji umieszczanych na stronie internetowej Urzędu możliwość eksportu dokumentów do pliku PDF,
 • obsługę osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku,
 • zapewnienie w razie potrzeby tzw. pogotowia migowego,
 • użycie w razie potrzeby pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących,
 • zapewnienie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • bliską lokalizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej od przystanków komunikacji publicznej,
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb w zakresie dostępności w ramach Ankiety zgłoszeniowej do projektu.

Informacje o projekcie znajdziesz także na facebook.com/pupdg/.

#FunduszeEuropejskie#FunduszeUE

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

[1] Wiek będzie badany na dzień przystąpienia do projektu; jest to dzień otrzymania usługi poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej
[2] Umiejętności lub kompetencji cyfrowe – harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, tj. społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. Kompetencje cyfrowe określono w Ramie DigComp.
[3] Umiejętności zielone – umiejętności o charakterze zawodowym lub ogólnym, niezbędne do pracy w sektorze zielonej gospodarki, czyli takiej, która jest oparta na odnawialnych źródłach energii, nowoczesnych technologiach ukierunkowanych na niskoemisyjność i zasobooszczędność, a także na zarządzaniu środowiskowym w przedsiębiorstwach.
[4] Umiejętności niezbędne z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji – należy przez to rozumieć umiejętności w zawodach deficytowych wskazanych w aktualnym Barometrze zawodów dla Dąbrowy Górniczej lub dla województwa śląskiego.
Załączniki
Ankieta wraz z wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej (pdf, 2713 KB)
Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej (pdf, 137 KB)
BAROMETR_ZAWODOW miasto_Dabrowa_Gornicza_2023.pdf (pdf, 199 KB)
BAROMETR ZAWODOW ślaskie woj..pdf (pdf, 162 KB)
DigComp2.2_TEXT_pl_.pdf (pdf, 3527 KB)
Zasady rekrutacji do projektu FESL.pdf (pdf, 334 KB)

Pełny zestaw logotypów dla projektów realizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Skip to content