Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Koniec wakacji to świetny moment, aby zainwestować w swoją zawodową przyszłość!

Wciąż dostępne są środki na staże finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach prowadzonego naboru uczestników lub uczestniczek.
Zwiększ swoje szanse! Jeśli masz swojego organizatora stażu poproś go o złożenie Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu do Urzędu ze wskazaniem na Ciebie !

Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Kiedy?
Nabór prowadzimy w trybie ciągłym od daty publikacji ogłoszenia do wyczerpania puli dostępnych miejsc stażowych w projekcie. Informacja o zakończeniu naboru na staż zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu  w „Aktualnościach” oraz na tablicach ogłoszeniowych poświęconych projektowi znajdujących się na parterze przy schodach głównych oraz obok pokoju nr 4.

Na co?
Staż to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną.
W ramach stażu oferujemy:
stypendium stażowe za każdy miesiąc odbywania stażu w wysokości 1 790,30 zł,
zwrot kosztów przejazdu,
refundację kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia lub dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi.

Dokumenty dotyczące ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną znajdziesz pod ogłoszeniem o naborze a także w Zakładce „Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy” -> „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej”.

Jaki jest okres stażu?
Możesz uczestniczyć w 3 lub 6 miesięcznym stażu.

Dla kogo?
Jeśli należysz do poniższej grupy, ten nabór jest dla Ciebie:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w szczególności:
a) osoby młode (osoby w wieku 18-29 lat), w tym w szczególności:
• osoby z grupy NEET,
• osoby samotnie wychowujące dzieci,
• osoby opuszczające pieczę zastępczą,
• osoby pochodzenia migranckiego,
b) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety,
• osoby wieku 50 lat i więcej,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach.

W pierwszej kolejności na staż będziemy kierować osoby długotrwale bezrobotne, następnie pozostałe osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a w przypadku braku takich osób, pozostałe osoby bezrobotne.

Dla ilu osób?
W 2023 r. planujemy sfinansować w ramach projektu staże dla 76 osób bezrobotnych:

 • minimum 14 osób do 30 roku życia,
 • 62 osób powyżej 30 roku życia.

Z czym musisz się zapoznać?
Musisz zapoznać się z Zasadami rekrutacji do projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Jak wziąć udział i jakie dokumenty musisz złożyć?
Zgłoś chęć udziału w stażu u swojego doradcy klienta. Wypełnisz u niego Ankietę zgłoszeniową do projektu.
Przyjmowanie ankiet odbywać się będzie w sposób ciągły do zakończenia naboru.

Jeśli już masz swojego organizatora stażu poproś go o złożenie Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu do Urzędu ze wskazaniem na Ciebie.
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu możesz pobrać pod treścią tego ogłoszenia. W wersji papierowej dostępny jest on w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w pokoju nr 23 lub 30.

Dane kontaktowe:
Szczegółowe informacje uzyskasz:
– pod numerami tel. 32 262 37 39 lub 32 262 29 39 wew. 225, 226 lub
– u swojego doradcy klienta lub w pokojach nr 23 i 30.

Gdzie możesz zgłosić specjalne potrzeby w zakresie dostępności?
– pod numerami tel. 32 262 37 39 lub 32 262 29 39 wew. 225, 226 lub
– mailowo: akrzyszton@pup-dg.pl, kniemiec@pup-dg.pl

Dodatkowe informacje o dostępności:
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej (od strony wejścia głównego) znajduje się oznakowany parking z dwoma miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
Szczegółowe informacje na temat dostępności Powiatowego Urzędu Pracy
w Dąbrowie Górniczej znajdują się w Deklaracji dostępności do pobrania pod linkiem Deklaracja dostępności

Pozostałe informacje:
Nabór prowadzony jest w sposób otwarty, z zachowaniem zasad równościowych,
w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz standardów dostępności. Wyrazem tego jest:

 • zagwarantowanie minimalnej liczby miejsc w projekcie dla kobiet na poziomie większym od ich reprezentacji statystycznej w ogóle osób bezrobotnych (tj. 60% w projekcie – 52% na poziomie całej grupy docelowej)
 • w fazie opracowania/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania indywidualne podejście do każdej osoby i otwarty, niestereotypowy sposób projektowania
  i planowania kariery zawodowej, pozwalający na wyzbycie się złych nawyków, przyzwyczajeń i ograniczeń mentalnych związanych z postrzeganiem płci na rynku pracy co pozwoli ograniczać barierę stereotypów,
 • w fazie pośrednictwa pracy – poszukiwania organizatorów staży: niestereotypowy dobór miejsc odbywania stażu, bez szufladkowania, zgodnie z faktycznymi kwalifikacjami i preferencjami osób bezrobotnych; dodatkowo pośrednicy pracy w swoich kontaktach z pracodawcami będą prowadzić działania edukacyjne, zmieniające postawy pracodawców, ograniczające ich ewentualne obawy związane z zatrudnieniem kobiet na stanowiskach powszechnie uważanych za męskie i na odwrót – ograniczanie segregacji poziomowej,
 • w fazie staży – poprzez odbywanie ich na stanowiskach zgodnych
  z posiadanymi kwalifikacjami i faktycznymi preferencjami oraz zapewnienie możliwości ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (zarówno kobietom, jak również mężczyznom) w celu zniwelowania bariery związanej
  z koniecznością zapewniania i sfinansowania kosztów opieki nad dziećmi
  do 6 r.ż. lub dziećmi niepełnosprawnymi do 7 r.ż. lub osobami zależnymi,
 • zastosowanie w dokumentach tekstu łatwego do czytania,
 • zapewnienie dokumentów z dużą czcionką, dostosowanych do czytników ekranowych,
 • pomoc w zrozumieniu, wypełnieniu i złożeniu dokumentów,
 • w przypadku informacji umieszczanych na stronie internetowej Urzędu możliwość eksportu dokumentów do pliku PDF,
 • obsługę osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku,
 • zapewnienie w razie potrzeby tzw. pogotowia migowego,
 • użycie w razie potrzeby pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących,
 • zapewnienie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • bliską lokalizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej od przystanków komunikacji publicznej,
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb w zakresie dostępności w ramach Ankiety zgłoszeniowej do projektu.

Informacje o projekcie znajdziesz także na facebook.com/pupdg/.

#FunduszeEuropejskie, #FunduszeUE

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Załączniki
Ankieta zgłoszeniowa z weryfikacją – FESL (pdf, 333 KB)
Zasady rekrutacji do projektu FESL.pdf (pdf, 334 KB)
Regulamin zwrotu kosztów przejazdu uczestnikom-uczestniczkom projektu FESL (pdf, 668 KB)
Załącznik nr 1 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdu FESL (pdf, 139 KB)
Załącznik nr 2 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdu własnym lub użyczonym-wypożyczonym środkiem transportu FESL (pdf, 300 KB)
Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztów jednorazowych FESL (pdf, 429 KB)
Wniosek o zawarcie umowy o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną FESL (pdf, 172 KB)
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (edytowalny) – FESL (pdf, 414 KB)
Wniosek o wypłatę refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną FESL (pdf, 79 KB)

FESL kolor poziom bez ramki

Skip to content