Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 7 października do 9 października 2019 r. (wnioski złożone przed i po wskazanym terminie zostaną rozpatrzone negatywnie)

Aby kwalifikować się do uczestnictwa w projekcie należy spełnić warunek nr 1, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (do dnia 25-tych urodzin) warunek nr 2.

  1. Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia 30-tych urodzin) pozostająca bez pracy i zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako osoba bezrobotna.
  2. Osoba w wieku 18-24 lata (do dnia 25-tych urodzin) zarejestrowana jako osoba bezrobotna przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania propozycji dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej[1] (warunek konieczny do spełnienia).

Powyższe kryteria kwalifikowalności do projektu muszą być spełnione zarówno na dzień weryfikacji Ankiety zgłoszeniowej do projektu, jak również na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.[2]

Co najmniej 60% wszystkich uczestników/uczestniczek projektu stanowić mają osoby bezrobotne należące do tzw. kategorii NETT czyli osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej /gimnazjum /szkoły ponadgimnazjalnej /szkoły wyższej w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie  dziennym i nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Przewiduje się udzielenie dofinansowania 17 osobom bezrobotnym w maksymalnej wysokości 27 481,20 zł na osobę.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej zaprasza osoby bezrobotne, zainteresowane złożeniem Wniosku o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach niniejszego naboru na spotkania informacyjne z pracownikami Urzędu, na których omówiony zostanie m.in. Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej, zasady prawidłowego wypełnienia wniosku, kryteria kwalifikowalności do projektu.

Harmonogram spotkań:

26 września 2019 r. (czwartek)                godz. 11:00-12:00                              sala nr 4 (parter)
27 września 2019 r. (piątek)                    godz. 9.00-10:00                                sala nr 4 (parter)
30 września 2019 r. (poniedziałek)         godz. 12.00-13:00                              sala nr 4 (parter)

Osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w pierwszej kolejności powinny obligatoryjnie zapoznać się z:
– Zasadami rekrutacji do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
– Regulaminem przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS, opiekunowi dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej, a następnie kompletną i prawidłowo wypełnioną Ankietę zgłoszeniową do projektu wraz z Wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej:
– złożyć, w trakcie trwania naboru, w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w godzinach pracy Urzędu, który czynny jest w pon – wt w godz. 7:30-15:30,  śr. w godz. 7.30-17.00, lub
przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza (o złożeniu w trakcie naboru decyduje data stempla pocztowego).

Powyższe dokumenty można pobrać poniżej lub w siedzibie dąbrowskiego Urzędu Pracy w pokoju nr 30 (I piętro).  Dla osób słabiej widzących dostępne są wersje z powiększoną czcionką.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 30 (I piętro)i pod numerem telefonu 32 262-37-39 wew. 227 lub 228.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób otwarty, z zachowaniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci, w sposób zapobiegający dyskryminacji, co wyrażać się będzie w:

  1. ułatwieniu dostępu do oferty projektowej osobom słabiej widzącym, osobom z niepełnosprawnościami poprzez: obsługę osób niepełnosprawnych na parterze budynku w pokoju nr 1, bliską lokalizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej od przystanków komunikacji publicznej, zapewnienie dokumentów z większą czcionką, pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie urzędu, zapewnienie w razie potrzeby tzw. pogotowia migowego.
  2. rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i barier osób z niepełnosprawnościami w ramach Ankiety zgłoszeniowej do projektu oraz rozmowy z doradcą klienta lub pracownikiem odpowiedzialnym za wdrażanie poszczególnej formy wsparcia.

Wszystkie informacji na: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/10463244-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-power

Skip to content