Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 11 lutego do 13 lutego 2020 r. (wnioski złożone przed i po wskazanym terminie zostaną rozpatrzone negatywnie)
Aby kwalifikować się do uczestnictwa w projekcie należy spełnić warunek nr 1, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (do dnia 25-tych urodzin) warunek nr 2.

  1. Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia 30-tych urodzin) pozostająca bez pracy i zarejestrowana
    w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako osoba bezrobotna.
  2. Osoba w wieku 18-24 lata (do dnia 25-tych urodzin) zarejestrowana jako osoba bezrobotna przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania propozycji dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej[1] (warunek konieczny do spełnienia).

Powyższe kryteria kwalifikowalności do projektu muszą być spełnione zarówno na dzień weryfikacji Ankiety zgłoszeniowej do projektu, jak również na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.[2]

Co najmniej 60% wszystkich uczestników/uczestniczek projektu stanowić mają osoby bezrobotne należące do tzw. kategorii NETT czyli osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej /gimnazjum /szkoły ponadgimnazjalnej /szkoły wyższej w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie  dziennym i nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Przewiduje się udzielenie dofinansowania 14  osobom bezrobotnym
w maksymalnej wysokości 27 481,20 zł na osobę.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej zaprasza osoby bezrobotne, zainteresowane złożeniem Wniosku o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach niniejszego naboru  na spotkania informacyjne z pracownikami Urzędu, na których omówiony zostanie m.in. Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej, zasady prawidłowego wypełnienia wniosku, kryteria kwalifikowalności do projektu.

Harmonogram spotkań:

5 luty 2020 r. (środa)                                godz. 12:00-13:00                              sala nr 4 (parter)
6 luty 2020 r. (piątek)                               godz. 9.00-10:00                                sala nr 4 (parter)

Na spotkania informacyjne zaproszeni zostali również przedstawiciele Urzędu Skarbowego,  Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PUP: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/11335127-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-power#_ftn2

Skip to content