Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Pracodawco – koniec wakacji to świetny moment by sięgnąć po środki unijne na nowe staże!

Są jeszcze wolne miejsca w ramach trwającego naboru Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Złóż wniosek ze wskazanym przez siebie kandydatem/kandydatką i zwiększ swoje szanse na jego realizację !

Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Kiedy?
Nabór prowadzimy w trybie ciągłym od daty publikacji ogłoszenia do wyczerpania puli dostępnych miejsc stażowych w projekcie. Informacja o zakończeniu naboru na staż zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu  w „Aktualnościach” oraz na tablicach ogłoszeniowych poświęconych projektowi znajdujących się parterze przy schodach głównych oraz obok pokoju nr 4.

Zainwestuj w nowe zasoby ludzkie!

Na co?
W ramach naboru możesz złożyć Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Staż to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Za okres odbywania stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium finansowane ze środków projektu w wysokości 120% zasiłku, tj. 1 790,30 zł, a organizator stażu nie ponosi żadnych kosztów.

Jaki jest okres stażu?
Możesz zorganizować 3 lub 6 miesięczny staż.

Dla kogo możesz zorganizować staż?
Możesz zorganizować staż dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w szczególności:
a) osób młodych (osób w wieku 18-29 lat), w tym w szczególności:
• osób z grupy NEET,
• osób samotnie wychowujących dzieci,
• osób opuszczających pieczę zastępczą,
• osób pochodzenia migranckiego,

b) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiet,
• osób wieku 50 lat i więcej,
• osób z niepełnosprawnościami,
• osób długotrwale bezrobotnych,
• osób o niskich kwalifikacjach.

Dla ilu osób?
W 2023 r. planujemy sfinansować w ramach projektu staże dla 76 osób bezrobotnych, w tym minimum 14 osób w wieku do 30 lat.

Jakie dokumenty musisz złożyć?
Wystarczy, że złożysz Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, który możesz pobrać pod treścią tego ogłoszenia. W wersji papierowej dostępny jest on w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w pokoju nr 23 lub 30.

Priorytety wsparcia:
Wsparcie ze środków unijnych w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 powinno koncentrować się na czterech obszarach:

 • umiejętnościach lub kompetencjach cyfrowych[1],
 • umiejętnościach niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki[2],
 • umiejętnościach niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji[3],
 • umiejętnościach niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Dlatego też oceniając Twój wniosek będziemy uwzględniać pozytywny wpływ stażu, który zaprezentujesz nam we wniosku, na rozwój i doskonalenie umiejętności osoby bezrobotnej skierowanej na staż w powyższych obszarach.
Definicje umiejętności cyfrowych i zielonych znajdziesz w przypisach pod ogłoszeniem
o naborze. Są to stosunkowo szerokie pojęcia, więc zastanów się dobrze i na spokojnie, czy aby na pewno nie masz nic do napisania w tych obszarach wniosku. Warto nie zbagatelizować tych obszarów opisowych wniosku, gdyż w trakcie oceny wniosków stażowych będziemy preferować te, z których wynika, że staż będzie miał pozytywny wpływ na rozwój tych umiejętności.
W tym kontekście zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnego narzędzia opracowanego wspólnie przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundację Digital Poland, mającego na celu wsparcie organizacji w transformacji cyfrowej. Test umożliwia poznanie mocnych i słabych stron swojej organizacji oraz zwiększenie świadomości dotyczącej czynników wpływających na cyfryzację przedsiębiorstwa.
Jest on dostępny pod linkiem test dojrzałosci cyfrowej
W przypadku umiejętności niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji, na potrzeby tego naboru, rozumiemy przez nie zawody deficytowe wskazane w Barometrze zawodów dla Dąbrowy Górniczej lub Barometrze zawodów dla województwa śląskiego.
Barometry możesz pobrać pod treścią ogłoszenia o naborze.

W jaki sposób możesz złożyć wniosek?
Wniosek możesz złożyć:
elektronicznie przez platformę praca.gov.pl lub ePUAP (złożenie wniosku w postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). W przypadku składania wniosku przez platformę praca.gov.pl należy wybrać usługę Wnioski o usługi i świadczenia z Urzędu  ->  Wnioski pozostałe -> Pismo do urzędu, wówczas  Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu należy załączyć do pisma, link do platformy praca.gov.pl
osobiście w Kancelarii w godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, który czynny jest w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7.30-15.30, w środę w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00.
za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Dane kontaktowe:
Szczegółowe informacje uzyskasz:
– pod numerami tel. 32 262 37 39 lub 32 262 29 39 wew. 226 lub 786 863 298,
– w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w pokoju nr 30.
– mailowo: akrzyszton@pup-dg.pl, kniemiec@pup-dg.pl

Korzystając z ww. kanałów komunikacji możesz zgłosić również specjalne potrzeby w zakresie dostępności.

Dodatkowe informacje o dostępności:
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej (od strony wejścia głównego) znajduje się oznakowany parking z dwoma miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
Szczegółowe informacje na temat dostępności Powiatowego Urzędu Pracy
w Dąbrowie Górniczej znajdują się w Deklaracji dostępności do pobrania pod linkiem Deklaracja dostępności

Pozostałe informacje:
Nabór prowadzony jest w sposób otwarty, z zachowaniem zasad równościowych,
w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz standardów dostępności. Wyrazem tego jest:

 • zagwarantowanie minimalnej liczby miejsc w projekcie dla kobiet na poziomie większym od ich reprezentacji statystycznej w ogóle osób bezrobotnych
  (tj. 60% w projekcie – 52% na poziomie całej grupy docelowej)
 • w fazie opracowania/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania indywidualne podejście do każdej osoby i otwarty, niestereotypowy sposób projektowania
  i planowania kariery zawodowej, pozwalający na wyzbycie się złych nawyków, przyzwyczajeń i ograniczeń mentalnych związanych z postrzeganiem płci na rynku pracy co pozwoli ograniczać barierę stereotypów,
 • w fazie pośrednictwa pracy – poszukiwania organizatorów staży: niestereotypowy dobór miejsc odbywania stażu, bez szufladkowania, zgodnie z faktycznymi kwalifikacjami i preferencjami osób bezrobotnych; dodatkowo pośrednicy pracy
  w swoich kontaktach z pracodawcami będą prowadzić działania edukacyjne, zmieniające postawy pracodawców, ograniczające ich ewentualne obawy związane z zatrudnieniem kobiet na stanowiskach powszechnie uważanych za męskie i na odwrót – ograniczanie segregacji poziomej,
 • w fazie staży – poprzez odbywanie ich na stanowiskach zgodnych
  z posiadanymi kwalifikacjami i faktycznymi preferencjami oraz zapewnienie możliwości ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (zarówno kobietom, jak również mężczyznom) w celu zniwelowania bariery związanej
  z koniecznością zapewniania i sfinansowania kosztów opieki nad dziećmi
  do 6 r.ż. lub dziećmi niepełnosprawnymi do 7 r.ż. lub osobami zależnymi,
 • zastosowanie w dokumentach tekstu łatwego do czytania,
 • zapewnienie dokumentów z dużą czcionką, dostosowanych do czytników ekranowych,
 • pomoc w zrozumieniu, wypełnieniu i złożeniu dokumentów,
 • w przypadku informacji umieszczanych na stronie internetowej Urzędu możliwość eksportu dokumentów do pliku PDF,
 • obsługę osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku,
 • zapewnienie w razie potrzeby tzw. pogotowia migowego,
 • użycie w razie potrzeby pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących,
 • zapewnienie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • bliską lokalizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej od przystanków komunikacji publicznej,
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb w zakresie dostępności w ramach Ankiety zgłoszeniowej do projektu.

Informacje o projekcie znajdziesz także na facebook.com/pupdg/.

#FunduszeEuropejskie, #FunduszeUE

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

[1] Umiejętności lub kompetencji cyfrowe – harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, tj. społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym
i pracy technologie cyfrowe. Kompetencje cyfrowe określono w Ramie DigComp.
[2] Umiejętności zielone – umiejętności o charakterze zawodowym lub ogólnym, niezbędne do pracy w sektorze zielonej gospodarki, czyli takiej, która jest oparta na odnawialnych źródłach energii, nowoczesnych technologiach ukierunkowanych na niskoemisyjność i zasobooszczędność, a także na zarządzaniu środowiskowym
w przedsiębiorstwach.
[3] Umiejętności niezbędne z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji – należy przez to rozumieć umiejętności w zawodach deficytowych wskazanych w aktualnym Barometrze zawodów dla Dąbrowy Górniczej lub dla województwa śląskiego.
Załączniki
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (edytowalny) – FESL (pdf, 414 KB)
BAROMETR_ZAWODOW miasto_Dabrowa_Gornicza_2023.pdf (pdf, 199 KB)
BAROMETR ZAWODOW ślaskie woj..pdf (pdf, 162 KB)
DigComp2.2_TEXT_pl_.pdf (pdf, 3527 KB)
Lista obecności 2023 r. – FESL (pdf, 92 KB)
Wniosek o udzielenie dni wolnych stażyście – FESL (pdf, 79 KB)
Wniosek o zgodę na zmianowość- FESL (pdf, 54 KB)
Formularz sprawozdania i opinii ze stażu – FESL (pdf, 358 KB)

FESL kolor poziom bez ramki

Skip to content