Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Wsparcie dla przedsiębiorców cz. 3. Pytania i odpowiedzi

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wiedzieć, jakie świadczenia możesz uzyskać, jeżeli Twoja działalność mierzy się ze skutkami COVID-19? Interesują Cię zawiłości „Tarczy Antykryzysowej 2.0”? Nie wiesz, kiedy należy Ci się świadczenie postojowe, a kiedy możesz ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS? Nurtują Cię pytania z zakresu możliwych do uzyskania świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy?

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował Q&A z ekspertami Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Pytania i odpowiedzi w formie wideo znajdziecie tutaj i tutaj [aktywne linki], a poniżej w formie tekstowej! Mamy nadzieję, że wątpliwości zostaną rozwiane!

Na pytania odpowiadają eksperci:

PUP:  Małgorzata Gradzik, Urząd Miejski: Ewa Fudali-Bondel

Rozmowę prowadzi: Monika Lipowicz-Okrajni – ekspert Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Proszę o przedstawienie pakietów pomocowych przygotowanych w ramach kompetencji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy dotknięci sytuacją wywołaną epidemią covid-19.

Pakiet I

Ulgi w czynszu
najem lokali użytkowych MZBM
najem lub dzierżawa nieruchomości gminnych

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z gminnych lokali użytkowych administrowanych przez MZBM oraz innych nieruchomości dzierżawionych lub wynajmowanych od gminy lub od jednostek organizacyjnych:

  1. Obniżenie stawki czynszu  do 80 % – dot. prowadzących  działalność gospodarczą, której przedmiot zgodny jest z działalnością dotyczącą ograniczeń bądź zakazu prowadzenia, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa wprowadzonych w związku z koniecznością zwalczania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 ( na czas obowiązywania ograniczeń lub zakazu)
  2. Obniżenie stawki czynszu do 50% dla podmiotów,  których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 , nie niżej jednak niż do wysokości kosztów własnych wynajmującego, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  3. W lokalach MZBM możliwość wykorzystania wpłaconej kaucji na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją po ustaniu negatywnych konsekwencji finansowych.

Szczegółowe zasady określone zostały w:

Zarządzeniu Nr 998.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.04.2020 r.

Zarządzeniu Nr 997.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.04.2020 r.

Zarządzenie Nr 1000.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia  24.04.2020r.

Wnioski dot. MZBM  można przesłać pocztą elektroniczną na adres: mzbm@mzbm.com.pl

Dodatkowe informacje: MZBM – Dział Umów i Zamówień Publicznych: 32 260 86 46

Wnioski dot. nieruchomości dzierżawionych lub wynajmowanych od gminy można przesłać pocztą elektroniczną na adres: nieruchomości@dg.pl

Pakiet II a

Ulgi w podatkach od nieruchomości oraz od środków transportowych

Ulgi w podatkach od nieruchomości oraz od środków transportowych w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Dąbrowa Górnicza lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19

 Wsparcie przedsiębiorców, na ich indywidualny wniosek (w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej)

– umorzenie zaległości podatkowych dla firm, których działalność została ograniczona / wstrzymana rozporządzeniami

 – odraczanie terminów płatności podatków

–  rozłożenie terminów płatności na raty

Do należności podatkowych rozłożonych na raty lub z odroczonym terminem płatności nie będzie także naliczania opłata prolongacyjna, w oparciu o art. 67 a ustawy. Wnioski można składać w formie pisemnej oraz elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby fizyczne
Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby prawne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby prawne

Do czasu ustania stanu epidemii lub epidemicznego nie będą  wysyłane upomnienia z tytułu zaległości podatkowych oraz nie będą kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze dotyczące tych zaległości. Prowadzone egzekucje administracyjne należności pieniężnych zostają czasowo ograniczone. 

Pakiet II b Ulgi z tytułu z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie

– należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie Dąbrowa Górnicza lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
z powodu COVID-19 mogą być, na wniosek indywidualny w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym

– umarzane w całości lub w części,

– termin może zostać  odroczony

– należność może być rozłożona na raty

 Wnioski składane do Prezydenta Miasta lub dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Pakiet III

Wsparcie utrzymania działalności dąbrowskich przedsiębiorców

Instrumenty wsparcia przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

– udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.-o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pakiet IV

Doradztwo oraz wsparcie informacyjne

– Konsultacje biznesowe online są w zakresie takich dziedzin jak biznes, sprzedaż, marketing, prawo i księgowość.

– Bezpłatny dostęp do wspólnej przestrzeni przestrzeni biurowej w ramach działalności Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

– Infolinia gospodarcza Zespołu Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów – tel. 533 322 578; 662 138 251; 32 295 67 37, 32 295 69 13

-Konsultacje on-line ekspertów udzielających pomocy przedsiębiorcom w zakresie szczególnych rozwiązań pomocowych

Pakiet V

Współpraca i networking dla firm i konsumentów – akcje:

#KupujLokalnie – baza sklepów i usługodawców

#DGnaWynos – baza lokali gastronomicznych

Szczegółowe pytania w zakresie Pakietu III

Pyt.: Czy osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie otrzymuje rentę rodzinną może starać się o świadczenie postojowe?

Odp.: Teoretycznie można w takiej sytuacji starać się o świadczenie postojowe. Jeśli osoba składająca wniosek je otrzyma, może także starać się o inne świadczenia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Nie ma żadnej wykładni prawa mówiącej o tym, że taka osoba nie mogłaby otrzymać innych form pomocy. Świadczenie postojowe ma być wykorzystane na pokrycie kosztów własnych w związku z przestojem w prowadzeniu działalności osoby samozatrudnionej oraz osoby zatrudnionej na umowach cywilno-prawnych. Natomiast wszelakie pożyczki są wykorzystywane na pokrycie np. kosztów związanych z działalnością firmy. Natomiast jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą i nie zatrudnia nikogo innego, a koszty prowadzenia działalności są wyższe niż otrzymane świadczenie postojowe, osoba ta może złożyć dodatkowy wniosek na sfinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pyt.: Czy można złożyć wniosek zarówno o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych jak i o niskooprocentowaną pożyczkę dla przedsiębiorców z funduszu mikro przedsiębiorców?  Na co można wówczas przeznaczyć uzyskane pieniądze?

Odp.: Otrzymane pieniądze można wydać na koszty związane z działalnością firmy, a zatem na tzw. koszty niezbędne. Dla przykładu: jeśli awarii ulegnie sprzęt niezbędny do funkcjonowania firmy, można takie pieniądze przeznaczyć albo na naprawę takiego sprzętu albo na zakup nowego. W normalnych warunkach firma sama mogłaby zarobić na taką naprawę, w dobie pandemii liczy na pomoc od państwa. Z kolei świadczenie postojowe jest świadczeniem, które przedsiębiorca uzyskuje aby sfinansować własne potrzeby, gdy nie uzyskuje wynagrodzenia. Świadczenia uzyskane z PUP są środkami, które należy przeznaczyć na koszty działalności gospodarczej. Jeśli ktoś ma niskie koszty działalności firmy, nie musi wnioskować o maksymalną kwotę 5 tys. złotych. Może zawnioskować o mniejszą kwotę – taką, która wyda na bieżące koszty działalności.

Pyt.: Czy przedsiębiorca, który dostał wsparcie finansowe, ma określony czas na ich wykorzystanie?

Odp.: Jeśli mowa o dopłatach do kosztów wynagrodzeń pracowniczych, to taki przedsiębiorca nie musi ich wykorzystać w ciągu jednego miesiąca. Jeśli ma niskie koszty związane z utrzymaniem działalności np. opłaty telefoniczne, czynsz, wtedy może rozłożyć sobie te środki finansowe w takim czasie, w jakim dla przedsiębiorcy jest to dogodne. Firma, która otrzymała niskooprocentowaną pożyczkę, musi przetrwać przez 3 miesiące, aby pożyczka została umorzona.  Natomiast co do innych form pomocy, nie ma wytycznych, że musi rozliczyć wszystkie otrzymane środki w danym czasie. Natomiast trzeba pamiętać, że wydatki finansowane środkami publicznymi podlegają kontrolom. W przyszłości będzie się trzeba z tego rozliczyć i udowodnić sposób rozdysponowania środków.

Pyt.: Co jeśli przedsiębiorca otrzymał pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, a następnie później zepsuł mu się komputer, który jest niezbędny do dalszej pracy? Czy może pożyczkę przeznaczyć na zakup nowego komputera? Czy może pieniądze z pożyczki przeznaczyć na zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu, który służy do załatwiania niezbędnych spraw związanych z działalnością firmy?

Odp.: Opisane wyżej wydatki są to standardowe koszty związane z prowadzeniem działalności firmy.

Pyt.: Wypełniając wniosek o pożyczkę do PUP, należy określić swój status. We wniosku nie ma opcji „samozatrudniony”. Co zatem należy zaznaczyć w przypadku, gdy jest się samozatrudnionym i nie zatrudnia się pracowników – opcję pracodawca lub organizacja?

Odp.: Obecnie najważniejsze w tym wniosku jest to, czy jest się mikroprzedsiębiorcą, czyli czy zatrudnia się do 9 osób, a obroty firmy są mniejsze niż 2 mln euro. Natomiast jeśli zaznaczyło się opcję błędnie, wnioski są weryfikowane i sprawdzane przez pracowników PUP, zatem ewentualne pomyłki można poprawić.

Pyt.: Jaki jest faktyczny czas oczekiwania na decyzję co do złożonego wniosku o mikropożyczkę dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej?  

Odp.: Założenia są takie, że od momentu podpisania umowy przedsiębiorca w przeciągu dwóch dni otrzymuje pieniądze. Na samym początku proces ten trwał do około 2 tyg., obecnie jest to około 1 tyg. Staramy się, aby data umowy i przelewu była ta sama. Musimy pamiętać, że kompletność składanych dokumentów też pomoże przyspieszyć te procedury.

Pyt.: Czy w związku ze zmianą przepisu i złagodzeniem warunków uprawniających do umorzenia pożyczki (zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej 2.0) podpisana na wcześniejszych warunkach umowa będzie musiała zostać aneksowana? Czy przedsiębiorcę obowiązują warunki wynikające z wcześniej zawartej umowy?

Odp.: Tarcza Antykryzysowa 2.0 też odnosi się do wcześniej złożonych wniosków. Dla PUP najlepiej jest przyjąć ustawowy zapis mówiący o tym, że przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski przed wprowadzeniem Tarczy Antykryzysowej 2.0 obowiązują w niej zawarte przepisy, a nie przepisy z pierwszej wersji tarczy. Natomiast z racji tego, że jest to umowa cywilno-prawna, aneksowanie jej będzie konieczne. Aneks będzie zawierany  dopiero pod koniec okresu umowy. Znaczącą zmianą jest także, że firma nie ma już obowiązku utrzymywać pracowników przez 3 miesiące, lecz jedynie własną działalność.

Pyt.: Czy przedsiębiorca będzie mógł się starać o umorzenie pożyczki w przypadku, jeśli w trzecim miesiącu będzie mieć wzrost przychodów?

Odp.: Przy udzieleniu pożyczki nie badamy spadku obrotów firmy. Sam zapis ustawy nie mówi o spadku obrotów, ale ogólnie przepisy ustawy o Covid-19 mówią o trudnej sytuacji finansowej firm, natomiast sam przepis dot. pożyczki nie mówi o konieczności udokumentowania spadku obrotów. Urząd Pracy po 3 miesiącach nie będzie badać kondycji firmy, bo nie badana była na początku. Warunkiem jest, że przedsiębiorstwo musi funkcjonować, nie może być zawieszone i musi mieć złożony wniosek o umorzenie w ciągu 14 dni od zakończenia 3 miesięcznego okresu prowadzenia działalności.

Pyt.: Kto może wnioskować o udzielenie pożyczki w przypadku spółki cywilnej, którą tworzy dwóch wspólników, którzy miesiącu marcu nie osiągnęli przychodów w wys. 15681 zł.? Spółka czy wspólnicy?

Odp.: Pożyczka skierowana jest do mikroprzedsiębiorcy. Zgodnie z definicją to przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gosp. i to oni mogą ją otrzymać. Umowy, które już zostały podpisane, będą aneksowane i przepisywane na wspólników. Natomiast jeśli osoba fizyczna ma kilka firm i kilka numerów NIP, to jest udzielona pożyczka po numerze PESEL, czyli jedna osoba dostaje jedną pożyczkę.

Pyt.: Jeśli zachodzi taka sytuacja jak powyżej, który Powiatowy Urząd Pracy jest odpowiedni, skoro przedsiębiorca posiada firmy w Katowicach, Będzinie i Dąbrowie Górniczej?

Odp.: Kwestia miejsca, gdzie mamy zarejestrowaną siedzibę firmy. Jeśli są to spółki cywilne, każda taka sprawa jest weryfikowana indywidualnie. Konieczne jest zweryfikowanie gdzie dana osoba wystąpiła z wnioskiem i otrzymała mikropożyczkę. Jeśli pożyczka została wypłacona podwójnie, taki przedsiębiorca będzie musiał ja zwrócić.

Pyt.: Czy spółka z o.o. mająca dwóch wspólników i nie zatrudniająca pracowników może skorzystać z pożyczki?

Odp.: Mogą wspólnicy, jeśli wystąpią o nią indywidualnie.

Pyt.: Czy z otrzymanych środków przedsiębiorca może zapłacić podatek VAT?

Odp.: Można, bo są to koszty, które przedsiębiorca ponosi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pyt.: Co powinno się zaznaczyć we wniosku o dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności w punkcie: „Czy otrzymałeś inną pomoc publiczną dotyczącą Covid?” w przypadku gdy został złożony już wniosek o zwolnienie z ZUS i świadczenie postojowe, a na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnej odpowiedzi na złożone wnioski.

Odp.: To jest kwestia uregulowań. PUP nie ma informacji czy wniosek został złożony do ZUS i innych instytucji oraz czy jest pozytywnie rozpatrzony. Obecnie tego nie weryfikujemy. Być może jest to narzędzie, które będzie użyte w przypadku przyszłych kontroli.

Pyt.: Przedsiębiorca złożył wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności firmy dnia 17 kwietnia na okres 3 miesięcy, podczas gdy informacja o organizacji naborów w kolejnych terminach pojawiła się później. Czy może  złożyć jakąś korektę, ponieważ złożenie 3 osobnych wniosków byłoby dla niego korzystniejsze?

Odp.: Można złożyć wniosek na jeden miesiąc i po miesiącu na kolejny, ewentualnie 2 następne. Na chwilę dzisiejszą ministerstwo nie dopuszcza do sytuacji ponownej kalkulacji i korekt już wpłyniętych wniosków. Zatem jeżeli wniosek został złożony na jeden miesiąc lub 3 miesiące, to już nie jesteśmy w stanie go wycofać, tylko będzie on szedł trybem przewidzianym przez przepisy prawa.

Pyt.: Czy zdarzają się decyzje odmowne odnośnie pożyczki ?

Odp.: Zdarzają się, u nas w mieście było 16 odmów. Wszystkie przypadki dotyczyły sytuacji, gdy nasi mieszkańcy składali wniosek do dąbrowskiego PUP, a swoje firmy mają zarejestrowane w sąsiednich miastach. Wiec w takim przypadku powinni oni złożyć wniosek w miejscu, gdzie mają zarejestrowaną firmę.

Pyt.: Czy będą ogłaszane kolejne nabory dot. dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej? Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do złożenia tego wniosku, ale fizycznie nie zdąży go wypełnić do 30 kwietnia 2020 r., czy będzie mógł starać się o dofinansowanie w późniejszym terminie? Czy istnieje zagrożenie, że nie będą już ogłaszane nabory i np. zabraknie środków do wypłacenia pożyczek?

Odp.: W tej chwili trudno jest mówić o takiej sytuacji, że może zabraknąć środków. Ministerstwo robiło kalkulacje i powstały założenia, ile ogólnie będzie to kosztować  w całym kraju, wiec na ten moment mamy informacje, że te pieniądze będą w trybie ciągłym wypłacane. W Dąbrowie Górniczej nabór będzie ciągły i nie będzie dnia przerwy w naborze, żeby nie było niepotrzebnego zamieszania.

Pyt.: Czy to prawda ze nie wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą nabory na dofinansowania do wynagrodzeń?

Odp.: W tej chwili nie śledzę tych informacji. Na pewno w kraju są jakieś urzędy, które nie ogłosiły naboru. W Dąbrowie Górniczej pożyczki były od początku, bo założenie jest takie, ze wsparcie ma być udzielone wszystkim, którzy go potrzebują.

Pyt.: Czy w dofinansowaniu części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, właściciel firmy powinien podać przychód netto czy brutto ze wskazanych dwóch miesięcy? W wielu miejscach można przeczytać sprzeczne informacje.

Odp.: Najważniejsze, by podstawa do obliczenia przychodu była jednakowa w jednym i drugim okresie. Czyli jeżeli ktoś jest czynnym podatnikiem VAT, wtedy za bazę powinien uwzględniać przychód netto, ale jeżeli nie jest, to wtedy bierze pod uwagę przychód brutto zarówno w jednym, jak i drugim roku do porównania, żeby była to jedna i ta sama wysokość.

Pyt.: Jak długo należy utrzymać zatrudnienie, jeżeli otrzymało się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników? Co w przypadku, jeżeli to sam pracownik się zwolni? Czy będzie wówczas obowiązek oddać to dofinansowanie?

Odp.: Tutaj mamy metodę proporcjonalnie obliczanego modelu. Ma być utrzymany ten sam  stan zatrudnienia przez cały okres przyznanego dofinansowania. Nie jest powiedziane, że musi być to ten sam pracownik. Tu ministerstwo dopuściło wersje, że jeśli pracownik sam się zwolni, to dofinansowanie będzie proporcjonalnie pomniejszone przy rozliczeniu. Żeby nie musieć oddawać otrzymanych środków, należy dotrzymać stan zatrudnienia oraz pozostawać w kontakcie z PUP, który winien być na bieżąco informowany o zmianach w zatrudnieniu.

Pyt.: Przedsiębiorca złożył wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności, w którym był błąd, o czym został telefonicznie poinformowany przez pracownika PUP. Dodatkowo został poinstruowany, że trzeba wniosek poprawić i umieścić informacje na nowo, zatem w związku z powyższym, ponieważ drogą internetową nie dało się tego zrobić, wniosek został złożony ponownie. Jak ten przypadek będzie rozwiązany? Czy traci się wówczas szanse na pieniądze?

Odp.: Takich przypadków jest sporo. Zdarza się, że np. przedsiębiorcy pomylili się w załączaniu plików do wniosków. Nie zajmujemy się tym z automatu, staramy się to weryfikować.  Zatem jeśli ktoś nie dosłał załącznika to na pewno to i tak rozpatrzymy. Jeśli jakoś ten błąd przedsiębiorca sam wykryje i uda mu się samemu skontaktować z nami, to bardzo dobrze. Mieliśmy przypadek, że wniosek był zmieniany 3 razy. W takich sytuacjach trudno jest nam zapanować nad tym, która wersja wniosku jest właściwa. Zdarzają się przypadki pomyłek, wtedy najlepiej kontaktować się z nami mailowo.

Pyt.: Czy to prawda, że świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną? Zatem w oświadczeniu załączonym do wniosku nie trzeba zaznaczać, że przyjęło się pomoc publiczną? Czy może też należałoby dosłać wniosek o pożyczkę i o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Odp.: O świadczenie postojowe wnioskujemy w ZUS. Z ostatnich spotkań mamy informację, że nie jest to forma pomocy publicznej. Dlatego te wsparcia się wzajemnie nie wykluczają. Jeśli ktoś dostał świadczenie postojowe, to  może ubiegać się o inne formy wsparcia dla przedsiębiorcy. Należy pamiętać jednak, aby nie finansować tych samych kosztów różnymi świadczeniami. Jeżeli chodzi o pomoc publiczną udzielaną w związku z trwającą epidemią COVID-19, to często jest tak, że kolejne zmiany przepisów do ustawy precyzują daną formę wsparcia i określają je jako pomoc publiczną, związaną z zaradzeniem poważnym zaburzeniom w gospodarce w związku z epidemią. Do dnia 16 kwietnia pomocą publiczną, o której mówimy, nie były ulgi udzielane na podstawie przepisów ordynacji podatkowej (również w związku z utratą płynności finansowej z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego/ epidemii ( zwykle miały charakter pomocy de minimis). Po wprowadzonej zmianie przepisów – ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ta forma pomocy również została określona jako szczególna forma, związaną z zaradzeniem poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Pyt.: Czy podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej i zatrudniający pracowników może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń?

Odp.: Karta podatkowa jest to specyficzna forma opodatkowania. Jest to forma prosta. Natomiast na chwile obecną, jeżeli jest zatrudnienie i jest udokumentowany spadek obrotu, nie ma żadnego problemu w uzyskaniu dofinansowania, jak i uzyskania niskooprocentowanej pożyczki. Jeżeli tylko spełnia definicję mikroprzedsiębiorcy, to nie ma żadnych przeciwskazań, by taka osoba mogą się ubiegać o pomoc.

Pyt.: Przedsiębiorca korzystający z sześciomiesięcznej ulgi na start nie może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Ale czy może on otrzymać jakąś pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy?

Odp.: Jeżeli ktoś ma preferencyjny ZUS, to w niedalekiej przeszłości założył dopiero firmę. W związku z czym, jeżeli spełnia warunki, które są podane w umowie i regulaminach, nie powinno to być żadnym przeciwskazaniem do otrzymania wsparcia. O mikropożyczkę może się starać jeżeli założył firmę przed 1 marca 2020.

Pyt.: Kiedy wróci możliwość finansowania staży i uruchomienia umów stażowych dla osób, które pozytywnie przeszły proces kwalifikacji zawodowych, a teraz zostały bez wsparcia?

Odp.: Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Obecnie stażyści nie są wysyłani na siłę w miejsca, gdzie boją się iść ze względu na panującą sytuację epidemiczną. Pracodawcy, którym zależy na stażach, na początku zderzyli się z problemami związanymi z badaniami lekarskimi. Teraz jest to uregulowane, że lekarz pierwszego kontaktu może wystawić odpowiednie zaświadczenie, więc jeżeli nadal obie strony są zainteresowane, a firma działa i są możliwości, to nie ma powodu, by nie uruchomić umów stażowych. Najlepiej jeśli kandydat jest już zrekrutowany.

Skip to content