Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Potrzebujesz funduszy na rozwój firmy? Wniosek o dofinansowanie ze “Ścieżki SMART” możesz złożyć już od 21 lutego

W lutym 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie ze “Ścieżki SMART” pierwszego konkursu w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Już od 21 lutego aż do 12 kwietnia, przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą złożyć wnioski o dofinansowanie. W ramach konkursu można pozyskać środki m.in. na rozwój przedsiębiorstwa w drodze prac badawczo-rozwojowych, cyfrowej i zielonej transformacji, a także jego internacjonalizacji i rozwoju kompetencji kadr.

Celem konkursu „Ścieżka SMART” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr. Dofinansowanie w ramach działania, prowadzonego przez PARP, mogą pozyskać firmy z sektora MŚP. W pierwszym naborze wnioski składać mogą indywidualne mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wydatki kwalifikujące się do dofinansowania w projekcie

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zainteresowane udziałem w naborze, muszą uwzględnić w swoich wnioskach jeden z dwóch modułów obligatoryjnych: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Oprócz nich do wyboru są moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenianie przedsiębiorstw, kompetencje oraz internacjonalizacja. Możliwe jest zawnioskowanie o dofinansowanie projektu, składającego się ze wszystkich siedmiu modułów. Moduły mogą być realizowane linearnie, jako następujące po sobie powiązane działania. Jednakże przedsiębiorca może również zdecydować, że do projektu dobierze moduły, w których będzie realizował działania nie koniecznie powiązane z pracami B+R czy wdrożeniem innowacji .

W ramach poszczególnych modułów możliwe są poniżej wskazane wydatki kwalifkowalne.

Moduł B+R (dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju):

 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem),
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne).

Moduł wdrożenie innowacji (dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R):

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Moduł infrastruktura B+R (dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego):

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Moduł cyfryzacja (dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa):

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych.

Moduł zazielenianie przedsiębiorstw (dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa: usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych):

 • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
 • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • koszty LCA oraz PEF,
 • wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.

Moduł kompetencje (doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji – dotyczy ściśle określonych obszarów):

 • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
 • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Moduł internacjonalizacja (działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia):

 • pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
 • pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

W ramach Ścieżki SMART, tylko w 2023 roku, do polskich przedsiębiorców trafi łącznie 10,67 mld zł, z czego PARP rozdysponuje kwotę 6,67 mld zł. Maksymalne dofinansowanie projektów to nawet 80% w przypadku badań przemysłowych. Z kolei na koszty inwestycyjne można pozyskać nawet do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Poziom wsparcia uzależniony jest od rodzaju kosztów w ramach wybranego modułu.

– Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to 7,9 mld euro, które  przyczynią się do wsparcia i rozwoju polskiej gospodarki. Pieniądze z tego programu sfinansują badania i innowacje oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Przeznaczymy je na wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformację przemysłową i przedsiębiorczość, a także na transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. To oznacza, że przez najbliższe lata będziemy finansować projekty badawczo-rozwojowe i wspierać współpracę nauki, biznesu, instytucji i organizacji tworzących środowisko, które sprzyjają innowacyjności i tworzą system wsparcia dla rozwoju nowoczesnej gospodarki – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

– Zachęcamy przedsiębiorców do składania wniosków w ramach pierwszego naboru do „Ścieżki SMART”. Szczegółowe informacje dotyczące procesu aplikowania i zakresu projektów można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jesteśmy do dyspozycji przedsiębiorców i służymy wsparciem oraz pomocą zarówno przy konsultowaniu pomysłów, jak i udzielaniu informacji na podstawie dokumentacji konkursowej. Liczymy, że udział w naborze, w którym na przedsiębiorców czeka 1 mld euro dofinansowania pozwoli wielu polskim firmom rozwinąć skrzydła i dynamicznie realizować innowacyjne projekty – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Składanie wniosków

Jak złożyć wniosek? Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi naboru i zasadami przydzielania dofinansowania, należy przygotować model finansowy, który załączany będzie do wypełnianego online wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca składa wniosek wyłącznie za pomocą LSI: https://lsi.parp.gov.pl.

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od zakończenia naboru.

Wnioski w pierwszym naborze można składać od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 roku (w ostatnim dniu naboru do godziny 16:00). W pierwszym naborze prowadzonym przez PARP łączny budżet na dofinansowanie projektów wyniesie 4,45 mld zł.

Formularz zgłoszeniowy do programu oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej PARP.

Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

– 30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych MŚP,

– 10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów MŚP,

– 6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP.

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, PARP Grupa PFR.

Skip to content