Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) z dnia 2020.02.27

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski przyjmowane będą w okresie od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. Wnioski złożone przed i po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, w pokoju 21 (I piętro) lub telefonicznie pod numerem 32-262-37-39, wew. 206, 211.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w 2020 r. dysponuje w ramach KFS środkami w wysokości 800,00 tys. zł., które mogą być wydatkowane zgodnie z poniższymi priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ustalił odrębne limity dla dwóch grup priorytetów, co przedstawia poniższa tabela:

L.p. Priorytet Limit środków KFS
1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych  550,00 tys. zł
2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem  250,00 tys. zł
5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej
RAZEM: 800,00 tys. zł

UWAGA: w przypadku wpłynięcia wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, których łączna wartość dwukrotnie przekroczy ustalony limit środków KFS na dane priorytety, Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej zastrzega sobie prawo zakończenia naboru przed terminem ustalonym powyżej. Informacja o wcześniejszym zakończeniu naboru ukaże się na co najmniej jeden dzień przed ostateczną datą kończącą nabór wniosków.
Kształcenie ustawiczne objęte finansowaniem ze środków KFS musi zakończyć się w 2020 r., za wyjątkiem studiów podyplomowych.
Kryteria oceny wniosków:

 1. zgodność dofinansowanych działań z priorytetami wydatkowania środków KFS na 2020 rok;
 2. zgodność wartości dofinansowywanych działań z KFS z maksymalną wartością opisaną w § 3 ust. 3 i 4 Zasad ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.;
 3. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy;
 4. koszty kształcenia ustawicznego wskazanego do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu   z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 5. posiadanie przez realizatora  kształcenia ustawicznego certyfikatu jakości usług kształcenia ustawicznego;
 6. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 7. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym;
 8. finansowanie ze środków KFS szkoleń zawodowych;
 9. korzystanie w 2019 r. ze środków KFS.

UWAGA: kryterium oceny wymienione w pkt. 9 zastosowane zostanie w przypadku jeśli wartość złożonych przez pracodawców wniosków przekroczy ustalony dla danej grupy priorytetów limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Maksymalna wartość dofinansowania kształcenia ustawicznego o jakie ubiega się pracodawca nie może przekroczyć w przypadku pracodawcy zatrudniającego:

 1. do 10 pracowników 15 tys. zł,
 2. do 50 pracowników 25 tys. zł,
 3. do 250 pracowników 35 tys. zł,
 4. powyżej 250 pracowników 50 tys. zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania kształcenia ustawicznego pracodawcy lub jednego pracownika nie może przekroczyć 5 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PUP: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/11591053-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-ze-srodkow-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-kfs-z-dnia-2020-02-27

Skip to content