Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

Pełny zestaw logotypów dla projektów realizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Kiedy?
10-12 czerwca 2024 r.
Wnioski, które wpłyną przed bądź po wyznaczonym terminie naboru nie będą uwzględnione do  dofinansowania.

Na co?
W ramach naboru możesz złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

Ile?
Maksymalnie 40 400,94 zł.

Dla kogo?
Dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w szczególności:

 • osób młodych (osoby w wieku 18-29 lat), w szczególności: • z grupy NEET, • samotnie wychowujących dzieci, • opuszczających pieczę zastępczą, • pochodzenia migranckiego,
 • znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: • kobiet, • osób w wieku 50 lat i więcej, • osób z niepełnosprawnościami (OzN), • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach naboru planujemy przyznać 17 dotacji (dla 9 kobiet i 8 mężczyzn):

 • minimum 4 dla osób do 30 roku życia[1] (2 kobiet i 2 mężczyzn),
 • maksimum 13 dla osób powyżej 30 roku życia (7 kobiet i 6 mężczyzn).

Dopuszczamy możliwość zwiększenia liczby dotacji dla osób do 30 roku życia przy równoczesnym zmniejszeniu o taką samą liczbę dotacji dla osób powyżej 30 roku życia. Maksymalną liczbę dotacji dla osób do 30 roku życia ustalimy na podstawie proporcji wniosków złożonych przez osoby do 30 roku życia do ogólnej liczby wniosków złożonych w ramach tego naboru.
UWAGA: W przypadku zainteresowania wsparciem przekraczającego możliwości sfinansowania go ze środków projektu, dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby dostępnych dotacji ze środków Funduszu Pracy proporcjonalnie do liczby wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach tzw. list rezerwowych.

Jak i kiedy uzyskasz pomoc w wypełnieniu wniosku?

 • na spotkaniu informacyjnym 20 maja 2024 r. (poniedziałek) godz. 10.00 na aktywnej poczekalni Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej,
 • na spotkaniach informacyjnych w formie czatu online 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 i 4 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 12,

(link do spotkań online https://www.facebook.com/pupdg), 

 • w trakcie wizyty osobistej w Urzędzie w pokoju 23.

Jak możesz zgłosić specjalne potrzeby w zakresie dostępności?

 • telefonicznie pod nr 32 262-37-39 wew. 227 lub 228, kom. 786-863-311,
 • mailowo: ihachul@pup-dg.pl.

Jak dojedziesz na spotkanie informacyjne publicznymi środkami transportu?

 • tramwajem o nr 21, 22, 28,
 • autobusem o nr 28, 49, 116,

należy wysiąść na przystanku Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy.

Dodatkowe informacje o dostępności:

 • w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu (od strony wejścia głównego) znajduje się oznakowany parking z dwoma miejscami postojowymi dla osób
  z niepełnosprawnościami,
 • spotkanie zorganizowane zostanie na aktywnej poczekalni urzędu naprzeciwko punktu informacyjnego na parterze budynku (dostępnej bez barier architektonicznych).

Szczegółowe informacje na temat dostępności urzędu znajdziesz w Deklaracji dostępności do pobrania pod linkiem https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/deklaracja-dostepnosci

Z czym musisz się zapoznać?

 • z Regulaminem przyznawania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej,
 • z Zasadami rekrutacji do projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Ankietę zgłoszeniową do projektu,
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty zostały scalone w ramach jednego pliku PDF z możliwością edycji, który możesz pobrać pod treścią tego ogłoszenia. Przed rozpoczęciem ich wypełniania zapisz je na własnym dysku, nie edytuj ich w przeglądarce internetowej.
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego (tablet, smartfon)
– przed edycją pliku zalecamy pobranie ze sklepu Google Play lub AppStore odpowiedniej przeglądarki plików PDF (np. Adobe Acrobat, Foxit). Dopiero w pobranej aplikacji wypełnij dokumenty. W natywnie preinstalowanych przez producentów urządzeń mobilnych przeglądarkach plików PDF mogą pojawiać się problemy z edycją i zapisaniem ww. dokumentów.
W wersji papierowej dostępne są one w Urzędzie w pokoju nr 23.

Uwaga:
Przed złożeniem Ankiety zgłoszeniowej do projektu wraz z Wnioskiem o dofinansowanie (…) musisz zgłosić się do swojego doradcy klienta, aby zweryfikował on zasadność wnioskowanego wsparcia w ramach Twojego Indywidualnego Planu Działania.

Priorytety wsparcia:
Wsparcie ze środków unijnych w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 powinno koncentrować się na czterech obszarach:

 • umiejętnościach lub kompetencjach cyfrowych[2],
 • umiejętnościach niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki[3],
 • umiejętnościach niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji[4],
 • umiejętnościach niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi
  i opiekuńczymi.

Oceniając Twój wniosek będziemy premiować pozytywny wpływ Twojej działalności, który zaprezentujesz we wniosku, na rozwój i doskonalenie Twoich umiejętności w powyższych obszarach.
Definicje umiejętności cyfrowych i zielonych znajdziesz w przypisach pod ogłoszeniem o naborze. Są to szerokie pojęcia, więc zastanów się na spokojnie, czy aby na pewno nie masz nic do napisania w tych obszarach wniosku. Nie zbagatelizuj tych opisów, gdyż zdobyte
w ramach ich oceny dodatkowe punkty, mogą zadecydować o tym, że Twój wniosek uzyska wyższą pozycję na liście rankingowej i otrzyma rekomendację do dofinansowania.

W przypadku umiejętności cyfrowych będziemy oceniać czy prowadzenie firmy przyczyni się do rozwoju Twoich umiejętności cyfrowych w minimum 3 z 5 głównych obszarów wskazanych w ramie DigComp, tj.: 1) informacja i dane, 2) komunikacja i współpraca, 3) tworzenie treści cyfrowych, 4) bezpieczeństwo cyfrowe, 5) rozwiązywanie problemów cyfrowych. Rekomenduje się, aby uzasadnienie miało co najmniej kilka zdań wzajemnie i logicznie ze sobą powiązanych, tj. wskazujących zależności przyczynowo-skutkowe. Samo wymienienie np. programów po przecinku bez omówienia jakie umiejętności cyfrowe będziesz nabywać/doskonalić w związku z ich obsługą, dlaczego i w jaki sposób, należy uznać za niewystarczające.
W przypadku umiejętności zielonych będziemy oceniać, czy branża, w której będzie działać Twoja firma oparta jest na odnawialnych źródłach energii, nowoczesnych technologiach ukierunkowanych na niskoemisyjność i zasobooszczędność. Jeśli nie, oceniać będziemy czy w Twojej firmie rozwijane będzie tzw. zarządzanie środowiskowe lub prowadzenie firmy będzie miało pozytywny wpływ na rozwój co najmniej 5 umiejętności zielonych wskazanych w Wykazie przykładowych umiejętności zielonych opracowanym przez Komisję Europejską w ramach klasyfikacji ESCO. Rekomenduje się, aby uzasadnienie miało co najmniej kilka zdań wzajemnie i logicznie ze sobą powiązanych, tj. wskazujących zależności przyczynowo-skutkowe. Samo wymienienie umiejętności zielonych spośród wskazanych w Wykazie przykładowych umiejętności zielonych opracowanym przez Komisję Europejską w ramach klasyfikacji ESCO, bez omówienia dlaczego i w jaki sposób będziesz je nabywać i wykorzystywać w praktyce, należy uznać za niewystarczające. Z opisu musi wynikać również, czy branża w której będziesz działać należy do sektora zielonej gospodarki i/lub stosowane będzie zarządzanie środowiskowe w Twoim przedsiębiorstwie – jeśli tak, to dlaczego i w jaki sposób.
Przez umiejętności niezbędne z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji, rozumiemy zawody deficytowe wskazane w Barometrze zawodów 2024 dla Dąbrowy Górniczej lub dla województwa śląskiego.
Aktualną wersję ramy DigComp, Wykaz przykładowych umiejętności zielonych opracowany przez Komisję Europejską w ramach klasyfikacji ESCO oraz Barometr zawodów dla Dąbrowy Górniczej i województwa śląskiego możesz pobrać pod treścią ogłoszenia o naborze.

W jaki sposób możesz złożyć wniosek?

 • elektronicznie m.in. przez platformę praca.gov.pl lub ePUAP (pod warunkiem, że zostanie on opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym).

Uwaga: W przypadku składania wniosku przez platformę praca.gov.pl wybierz usługę Pismo do urzędu (PSZ-PU) i wskaż na liście Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej. Ankietę zgłoszeniową wraz z wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej załącz jako załączniki do pisma:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD
Wniosek możesz przesłać również e-mailem w formie podpisanych podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym dokumentów  na adres: kada@praca.gov.pl
W takim przypadku rekomendujemy, aby dokumenty te zostały przesłane
w spakowanym pliku zabezpieczonym hasłem. Hasło prześlij nam w oddzielnej korespondencji e-mail na adres: kada@praca.gov.pl
Ze względu bezpieczeństwa danych osobowych preferujemy przesyłanie wniosków za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub ePUAP.

 • osobiście w kancelarii w godzinach pracy Urzędu, który czynny jest w poniedziałek
  i wtorek od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00.
 • za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Powiatowy Urząd Pracy
  w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza (jako data złożenia uznawana jest data stempla pocztowego lub data nadania, tj. 10-12 czerwca 2024 r.).

Ile będziesz czekać i o co Cię jeszcze poprosimy?
Złożony przez Ciebie wniosek, w ciągu 30 dni:

 • zweryfikujemy formalnie,
 • jeśli będzie to konieczne, poprosimy Cię o uzupełnienie lub poprawę wniosku we wskazanym przez nas zakresie i terminie,
  Uwaga: Jeśli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli uwzględnić Twojego wniosku do dofinansowania.
 • ocenimy merytorycznie.

Po zakończeniu oceny merytorycznej otrzymasz pismo z informacją o jej wynikach.
Jeśli Twój wniosek zostanie uwzględniony do dofinansowania, zostaniesz zobowiązany/zobowiązana do:

 • złożenia, w określonym terminie, zabezpieczenia zwrotu dofinansowania w formie wskazanej we wniosku i przedłożenia, jeżeli forma zabezpieczenia tego wymaga, niezbędnych dokumentów (np. oświadczenia poręczyciela w przypadku wybrania poręczenia cywilnego lub weksla z poręczeniem),

lub

 • zgłoszenia się do Urzędu celem ustalenia kolejnych działań i terminów ich wykonania.

Uwaga: Jeśli nie dopełnisz tych wymogów w wyznaczonym terminie, będzie to oznaczać Twoją rezygnację z otrzymania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

Promocja projektu – obowiązek oznaczenia Twojej firmy i zakupionego sprzętu oraz promocji projektu na profilu Twojej firmy w mediach społecznościowych:
W umowie, którą z nami podpiszesz, zostaniesz zobowiązany/zobowiązana do zamieszczenia w siedzibie, jak i w każdym miejscu prowadzenia działalności plakatu promującego projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej”. Zostaniesz również zobowiązany/zobowiązana do umieszczenia naklejek na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu zakupionych ze środków dofinansowania a także w przypadku braku możliwości promowania projektu plakatem do założenia profilu firmy na mediach społecznościowych i umieszczenia na nim najważniejszych informacji o projekcie. O szczegółach poinformujemy Cię na etapie podpisywania umowy.

Pozostałe informacje:
Nabór prowadzony jest w sposób otwarty, z zachowaniem zasad równościowych, w tym zasady równości kobiet i mężczyzn oraz standardów dostępności. Wyrazem tego jest:

 • zagwarantowanie w projekcie proporcjonalnie większej liczby dotacji dla kobiet (minimum 50% w stosunku do ich udziału procentowego wśród prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (34%) poprzez tworzenie osobnych list rankingowych dla kobiet i dla mężczyzn co umożliwi zrekrutowanie założonej liczby kobiet i mężczyzn w ramach ścieżki dotacyjnej przy zachowaniu otwartości
  i konkurencyjności w obrębie poszczególnych list rankingowych,
 • zastosowanie w dokumentach tekstu łatwego do czytania,
 • zapewnienie dokumentów z dużą czcionką, dostosowanych do czytników ekranowych,
 • pomoc w zrozumieniu, wypełnieniu i złożeniu dokumentów,
 • w przypadku informacji umieszczanych na stronie internetowej Urzędu możliwość eksportu dokumentów do pliku PDF,
 • obsługę osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku,
 • zapewnienie w razie potrzeby tzw. pogotowia migowego,
 • użycie w razie potrzeby pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących,
 • zapewnienie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • bliską lokalizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej od przystanków komunikacji publicznej,
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb w zakresie dostępności w ramach Ankiety zgłoszeniowej do projektu.

Informacje o projekcie znajdziesz także na facebook.com/pupdg/.

#FunduszeEuropejskie
, #FunduszeUE 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

[1] Wiek będzie badany na dzień przystąpienia do projektu; jest to dzień otrzymania usługi poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej.
[2] Umiejętności lub kompetencji cyfrowe – harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, tj. społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. Kompetencje cyfrowe określono w Ramie DigComp.
[3] Umiejętności zielone – umiejętności o charakterze zawodowym lub ogólnym, niezbędne do pracy w sektorze zielonej gospodarki, czyli takiej, która jest oparta na odnawialnych źródłach energii, nowoczesnych technologiach ukierunkowanych na niskoemisyjność i zasobooszczędność, a także na zarządzaniu środowiskowym w przedsiębiorstwach.
[4] Umiejętności niezbędne z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji – należy przez to rozumieć umiejętności
w zawodach deficytowych wskazanych w aktualnym Barometrze zawodów dla Dąbrowy Górniczej lub dla województwa śląskiego.
Załączniki
Ankieta wraz z wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej (pdf, 1420 KB)
Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej z 2.02.2024 r. (pdf, 159 KB)
DigComp2.2_TEXT_pl_.pdf (pdf, 3527 KB)
Wykaz przykładowych umiejętności zielonych opracowany przez KE w ramach klasyfikacji ESCO (xlsx, 99 KB)
Barometr zawodów dla Dąbrowy Górniczej na 2024 r. (pdf, 157 KB)
Barometr zawodów woj. śląskie 2024 r. (pdf, 250 KB)
Zasady rekrutacji do projektu FESL – 08.01.2024 r. (pdf, 380 KB)
Skip to content