Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Logo PUP

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
ze środków Funduszu Pracy z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) – artykuł 15 zzb.

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od dnia 16.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie znajdują się na stronie https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

WAŻNE!
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy”.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej (złożenie wniosku w postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) poprzez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl/  lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Dopuszcza się również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej:
– składając dokumenty w kopercie lub koszulce do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w godzinach 7.30-20.00 od poniedziałku do piątku,
– pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
Uwaga!!! W przypadku złożenia dokumentów w wersji papierowej, uprzejmie prosimy o zapisanie Załacznika 15zzb_Kalkulator_ na elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive).

Ze względu na obecną sytuację wynikającą z postępującego zagrożenia epidemiologicznego w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rekomenduje składanie wniosków w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 262 29 39 wew 210, 258

Źródła finansowania
Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub ze środków Funduszu Pracy.

Skip to content