Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Chopina na sprzedaż

12 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 21, odbędzie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chopina, oznaczonej numerem geodezyjnym 7242 o powierzchni 2804 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 865100,00 złotych.

Wadium wynosi 86510,00 złotych.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu, wymagająca prac niwelacyjnych, porośnięta w części drzewami i krzakami. Na działce znajduje się fragment parkingu, nieprzedstawiający wartości użytkowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na działce pozostaje wg mapy zasadniczej nieczynne przyłącze wody i dwa przyłącza kanalizacji deszczowej stanowiące odwodnienie terenu – przewody prawdopodobnie odprowadzały wody opadowe z budynków, które uległy rozbiórce (nie jest znany zakres dokonanych prac rozbiórkowych). Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega przewód elektroenergetyczny. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek oznaczony symbolem Bp zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z załącznikiem Numer 12 do Uchwały Numer XXXIII/706/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany II edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej” zatwierdzonego uchwałą Numer XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2008 roku nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A1MW1 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


Spis nieruchomości gminnych przygotowanych do sprzedaży oraz będących w przygotowaniu znajdą Państwo na stronie internetowej miasta. Polecamy również śledzenie zakładki w Biuletynie Informacji Publicznej związanej ze zbyciem nieruchomości.

Przypominamy również, że mogą Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości. Wystarczy zarejestrować się w miejskim systemie INFO SMS.

Skip to content