Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Górażdże Cement Zakład Ekocem Sp. z o.o. HEIDELBERG CEMENT Group

Górażdże Cement Zakład Ekocem Sp. z o.o. HEIDELBERG CEMENT Group

Grupa Górażdże to lider w krajowej produkcji cementu i jeden z największych w Polsce producentów betonu towarowego i kruszyw. Spółką macierzystą Grupy Górażdże jest firma Górażdże Cement SA, największy w kraju producent cementu. W połowie lat 90. spółka rozpoczęła inwestowanie w przedsiębiorstwa działające na polskim rynku materiałów budowlanych. W efekcie tych działań Górażdże funkcjonują dziś na rynku jako grupa powiązanych kapitałowo spółek zajmujących się kompleksową produkcją cementu, betonu i kruszyw. Działalność Grupy Górażdże obejmuje trzy linie biznesowe:

Górażdże Cement, Górażdże Beton, Górażdże Kruszywa.

Spółki Grupy Górażdże to dynamiczne i nowocześnie zarządzane firmy, które umiejętnie łączą rozwój rynkowy i technologiczny z troską o ochronę środowiska i społeczną odpowiedzialnością. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego HeidelbergCement, spółki Grupy Górażdże stosują międzynarodowe, uznane standardy produkcji i zarządzania, dostarczając na polski rynek materiały budowlane najwyższej jakości.

W 2014 roku wartość obrotów skonsolidowanych Grupy Górażdże wyniosła 1.106 milionów złotych. Spółki Grupy Górażdże zatrudniają około 1200 pracowników.

Struktura własnościowa

Od 22 lipca 1993 roku Górażdże Cement SA jest powiązana kapitałowo z jednym z największych na świecie międzynarodowych koncernów cementowych – HeidelbergCement, który poprzez podmiot zależny CBR Baltic B.V. jest właścicielem 100 % akcji spółki. Górażdże Cement S.A. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 13 474 Sąd Rejonowy w Opolu. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 321.882.040,00 zł i dzieli się na 32.188.204 akcje o wartości nominalnej 10 zł każda.

Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważnym elementem strategii biznesowej Grupy Górażdże i koncernu HeidelbergCement. Opieramy naszą działalność na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, ekologicznym i społecznej odpowiedzialności. Tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów, pracowników, kontrahentów i akcjonariuszy. Nieustannie pracujemy nad minimalizowaniem naszego oddziaływania na środowisko i rozsądnie gospodarujemy naturalnymi zasobami, które stanowią podstawę naszej działalności ekonomicznej. Jako firma społecznie odpowiedzialna działamy w celu stworzenia bezpiecznych miejsc pracy dla naszych pracowników, a także dbamy o dobre relacje z sąsiadami naszych zakładów, biorąc aktywny udział w życiu społeczności lokalnych.

Główne założenia w zakresie realizacji strategii Zrównoważonego Rozwoju zostały zdefiniowane w dokumencie Cele Zrównoważonego Rozwoju 2020. Jest to program, który określa najważniejsze cele i zobowiązania długoterminowe koncernu w sześciu obszarach:

  •  Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
  •  Ochrona bioróżnorodności
  •  Zrównoważone budownictwo
  •  Stosowanie odpadów i paliw alternatywnych
  •  Ochrona klimatu
  • Redukcja innych oddziaływań na środowisko

Ochrona środowiska jest fundamentem idei zrównoważonego rozwoju, która od wielu lat jest jednym z najważniejszych wyznaczników decyzji biznesowych podejmowanych w  Grupie Górażdże.

Strategia ekologiczna Górażdże Cement SA jest realizowana w czterech obszarach. Pierwszy z nich to inwestowanie w najnowocześniejsze, sprawdzone i dostępne technologie produkcji cementu. Drugi dotyczy efektywnej eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie paliw alternatywnych. Trzeci to efektywna eksploatacja zasobów surowcowych poprzez zwiększenie ilości dodatków do produkcji cementu (reagips, popioły lotne, żużel wielkopiecowy). Górażdże prowadzą także rekultywację terenów poeksploatacyjnych kopalni wapienia „Górażdże” oraz programowe działania w zakresie ochrony biologicznej różnorodności na jej terenie.

Wytwórnie linii biznesowej Górażdże Beton minimalizują oddziaływanie na środowisko poprzez zastosowanie urządzeń eliminujących emisję pyłową na silosach cementu i pyłów lotnych. Recykling resztek betonu towarowego z betonomieszarek i pomp zapewnia wykorzystanie masy i szlamu betonowego do dalszej produkcji. Wytwórnie eliminują w ten sposób powstawanie odpadów.

Działalność wydobywcza, prowadzona przez kopalnie żwirów i piasków, należące do linii Górażdże Kruszywa, zmienia pierwotne zagospodarowanie powierzchni terenu oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze.  Przekazane gminom tereny, na których Górażdże Kruszywa zakończyły eksploatację wzbogacają miejscowy krajobraz, są oazą dla wędkarzy, miejscami do wypoczynku, a także potencjalnymi obszarami siedliskowymi i lęgowymi dla ptactwa.

Współpraca i budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną jest od wielu lat ważnym elementem działalności biznesowej spółek Grupy Górażdże. Budowanie dobrych relacji z naszymi interesariuszami w oparciu o dialog i otwartą komunikację jest ważnym elementem naszej misji i biznesowej strategii.

Angażujemy się i wspieramy wiele przedsięwzięć w obszarze kultury i ochrony zabytków, nauki, edukacji, sportu oraz działalności filantropijnej. Większość naszych działań koncentruje się na terenie województwa opolskiego, gdzie znajduje się siedziba naszych trzech linii biznesowych i największe zakłady Grupy.

Aby wzmocnić i jeszcze skuteczniej realizować nasze społeczne zaangażowanie Grupa Górażdże powołała na początku 2012 roku swoją fundację pod nazwą GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie. Jej celem jest stałe wspieranie lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność operacyjną.

Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: ochrony środowiska,  nauki i oświaty, kultury i sztuki (ochrona dóbr kultury i tradycji), kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz  szeroko pojętej dobroczynności.

Informacje o projekcie

Kategoria:
Skip to content