Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów – Referat Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przypomina o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za 2020 rok. Powyższy obowiązek wynika z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn zm.).

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, w godzinach 7.30 do 15.30, czwartek w godzinach 7.30 do 18.00, piątek w godzinach od 7.30 do 13.00. W przypadku przesłania oświadczenia pocztą decyduje data stempla pocztowego – jednocześnie proszę o wskazanie adresu e-mail, na który niezwłocznie zostanie wysłane naliczenie opłat. Oświadczenie można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nadmieniam, że ostatni dzień terminu złożenia oświadczenia i uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 31 stycznia 2021 r. – przypada na dzień ustawowo wolny od pracy i nie obowiązuje tu zasada przesunięcia terminu na następny, pierwszy dzień roboczy.   

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia/zezwoleń w 2021 roku na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy (zgodnie z tabelą podaną w oświadczeniu).

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia/zezwoleń w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzekraczalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego (art. 111 ust. 7 ww. ustawy).

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty za korzystanie z zezwolenia/zezwoleń dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia/zezwoleń (art. 111 ust. 8 ww. ustawy).

Wpłaty można dokonać w Urzędzie poprzez: realizację płatności kartą płatniczą na stanowisku do dokonywania wpłat w Biurze Obsługi Klienta (poniedziałek, wtorek, środa, w godzinach 7.30 do 15.00, czwartek w godzinach 7.30 do 17.30, piątek w godzinach od 7.30 do 12.30) lub dokonanie wpłaty gotówkowej w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego, lub dokonanie przelewu na konto GETIN NOBLE BANK S.A.

O/Będzin 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082.

Skip to content