Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Dotacje dla przedsiębiorców za wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego

W ramach nowego naboru przewidziano złagodzenie niektórych kryteriów, w tym rozszerzenie wsparcia na cały sektor przetwórstwa przemysłowego (m.in. żywność i napoje, odzież, papier, metalurgia, produkcja chemiczna, produkcja wyrobów z gumy, urządzenia elektroniczne czy meble) oraz górnictwa i działalności wydobywczej.

Przewidywany budżet programu to ok. 5 mld PLN.

Wsparcie będą mogły uzyskać podmioty spełniające poniższe warunki:

  • Działalność w obszarze przetwórstwa przemysłowego lub górnictwa i działalności wydobywczej – w ostatnim zamkniętym roku obrotowym podmiot prowadził przeważającą działalność, rozumianą jako osiągnięcie łącznie co najmniej 50% przychodu, w jednej lub wielu podklasach PKD zawierających się w sekcjach B lub C klasyfikacji PKD.
  • Energochłonność – o wsparcie może się ubiegać przedsiębiorca, który spełnia warunek energochłonności w odniesieniu do roku 2021, tj. łączne koszty zakupu gazu ziemnego oraz koszty zakupu lub wytworzenia energii elektrycznej wraz z podatkiem akcyzowym (z wyłączeniem podatku od towarów i usług oraz opłat dodatkowych wynikających z faktur za energię elektryczną, np. opłat dystrybucyjnych, opłaty OZE, opłaty CHP, opłaty mocowej) stanowią co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej, tj. przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszonego o podatek akcyzowy i powiększonego o otrzymane dotacje do produktu.
  • Wyższe koszty energii – wzrost cen energii elektrycznej bądź gazu ziemnego w poszczególnych okresach 2023 roku wyniósł co najmniej 50% w porównaniu z rokiem 2021.

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, przy czym MŚP mogą aplikować wyłącznie o dopłaty do ceny gazu ziemnego.

Dodatkowo w programie przewidziano podwyższenie limitu wsparcia w przypadku prowadzenia przeważającej działalności w wybranych branżach uznanych za szczególnie narażone na utratę konkurencyjności oraz przy określonym spadku wskaźnika EBITDA w 2023 r. względem wartości z 2021 r.

Dodatkowym warunkiem jest złożenie przez wnioskodawcę sprawozdania z wykorzystania przyznanej pomocy oraz przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. planu poprawy efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanych środków. Po uwzględnieniu pomocy otrzymanej w zwiększonym limicie wskaźnik EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r. nie może przekraczać 70% swojej wartości za rok 2021 albo nie może przekroczyć zera w przypadku wartości ujemnej w 2021 r.

Pomoc podstawowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia w celu zrekompensowania części kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego, zaś pomoc zwiększona udzielana jest w formie zaliczki podlegającej rozliczeniu do 31 marca 2024 r.

W wersji podstawowej wsparcie może wynieść do 4 mln EUR, a w wersji rozszerzonej wielokrotnie więcej.

Wnioski będą składane za trzy rozdzielne okresy – pierwsze półrocze, trzeci kwartał i czwarty kwartał 2023 r.

Warto, aby firmy, zwłaszcza z sektorów energochłonnych dokonały już teraz weryfikacji możliwości aplikowania o powyższe wsparcie.

 

źródło: https://cutt.ly/pwsxak1d

Skip to content