Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

25-27 kwietnia 2022 r. nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach PO WER

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w mieście Dąbrowa Górnicza (V)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Termin naboru: 25-27 kwietnia 2022 r.

Liczba dotacji: 11

Wysokość dotacji: do 30 000,00 zł

Adresaci:  
osoby w wieku 18-29 lat (do dnia 30-tych urodzin), pozostające bez pracy i zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako bezrobotne,
– osoby mające sporządzony w dniu składania wniosku o dofinansowanie Indywidualny Plan Działania uwzględniający rozpoznanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
Powyższe kryteria kwalifikowalności do projektu muszą być spełnione zarówno na dzień weryfikacji Ankiety zgłoszeniowej do projektu, jak również na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.[1]

Wsparcie konsultacyjne w ramach:
wizyty osobistej w Urzędzie (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu)
tel. 32 262-37-39 wew. 227 lub 228, kom. 786-863-311,

spotkań informacyjnych w formie czatu online
Harmonogram spotkań:
12 kwietnia 2022 r. godz. 09.00-10:00
13 kwietnia 2022 r. godz. 12.00-13.00
14 kwietnia 2022 r. . godz. 09.00-10.00
link do spotkań https://www.facebook.com/pupdg 

Dokumenty:
Ankieta zgłoszeniowa do projektu
i Wniosek o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

Dokumenty w wersji elektronicznej również w wersji z powiększoną czcionką do pobrania poniżej.
W wersji papierowej dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w pokoju nr 23.

Uwaga: Rekomendujemy, aby przed wypełnieniem zapisać Ankietę zgłoszeniową do projektu i Wniosek na własnym dysku (nie należy ich edytować w przeglądarce internetowej).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z:
Regulaminem przyznawania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej,
Zasadami rekrutacji do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Składanie wniosku:
elektronicznie m.in. przez platformę praca.gov.pl lub ePUAP (złożenie wniosku w postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). W przypadku składania wniosku przez platformę praca.gov.pl należy wybrać usługę Pismo do urzędu (wówczas zeskanowaną Ankietę zgłoszeniową wraz z wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej należy załączyć jako załączniki do pisma):
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD
osobiście w Kancelarii w godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, który czynny jest w poniedziałek, wtorek godz. 7.30-15.30, środa w godz. 7.30-17.00,
za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje:
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób otwarty, z zachowaniem zasady równych szans,
w tym zasady równości płci, w sposób zapobiegający dyskryminacji, co wyrażać się będzie w:

  1. ułatwieniu dostępu do oferty projektowej osobom słabiej widzącym, osobom z niepełnosprawnościami poprzez: obsługę osób niepełnosprawnych na parterze budynku w pokoju nr 1, bliską lokalizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej od przystanków komunikacji publicznej, zapewnienie dokumentów z większą czcionką, pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych
    w siedzibie urzędu, zapewnienie w razie potrzeby tzw. pogotowia migowego.
  2. rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i barier osób z niepełnosprawnościami w ramach Ankiety zgłoszeniowej do projektu oraz rozmowy z doradcą klienta lub pracownikiem odpowiedzialnym
    za wdrażanie poszczególnej formy wsparcia.
Skip to content